เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ก.เกษตรฯ ขับเคลื่อน Big Data เล็งเปิดศูนย์ NABC

29 กุมภาพันธ์ 2563
1,466
ในการสัมมนาการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ ปี 2563 ว่า ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ 10 กระทรวง เพื่อเร่งจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ไปแล้วนั้น เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือให้ไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดผลสำเร็จโดยเร็ว ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ จำเป็นที่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ต้องมีแนวทางที่ตรงกันในการขับเคลื่อน Big Data ให้บรรลุผลสำเร็จโดยเร็วเพื่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ

ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้เน้นนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารและการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรฯ โดยมีเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นประธาน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการจัดทำ Big Data ด้านการเกษตรให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
สศก. เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมของฐานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร ที่จัดทำมากว่า 40 ปี และขณะนี้ สศก. ได้เตรียมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) หรือ NABC ซึ่งมีความคืบหน้าไปมากแล้ว

สศก.พร้อมและมุ่งมั่นขับเคลื่อน 10 กระทรวงไปพร้อมกัน เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้าน Big Dataให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานทั้ง 10 กระทรวง นำข้อมูลเชื่อมโยงเข้าสู่ฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ สร้างเครือข่ายการทำงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และร่วมกันจัดทำชุดข้อมูล (Dataset) ตามความต้องการของผู้ใช้ (User Requirement) กับทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรฯเช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ส่งสินค้าเกษตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เข้าสู่ฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ปัจจุบันมีจำนวน333 รายการ บนพื้นฐานการจัดทำชุดข้อมูล (Data set) ตามความต้องการของผู้ใช้ (User Requirement) กับทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ จะเป็นหน่วยงานเทียบเท่ากอง ซึ่งมีบุคลากรจากหน่วยงานใน สศก. และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ มาร่วมดำเนินการโดยจะให้บริการข้อมูลครบถ้วนในทุกมิติ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำ มีการเตือนภัยและการวางแผนการผลิตภาคเกษตร ช่วยให้ทุกภาคส่วนปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ลดการสูญเสียงบประมาณช่วยเหลือจากภาครัฐ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรุงเทพธุรกิจ