เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรฯทุ่ม 2.4 หมื่นล้าน เพิ่มแหล่งน้ำ-แก้แล้ง

10 กุมภาพันธ์ 2563
1,282
รมว. เกษตรฯ ทุ่มงบกว่า2.4หมื่นล้าน แก้ปัญหาทั้งภัยแล้งและน้ำท่วม โดยสั่งการให้กรมชลประทานเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำทั่วประเทศ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2563 และ 2564 นี้มีนโยบายให้กรมชลประทานเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำทั่วประเทศ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ฤดูกาลผันผวน โดยในปีที่ผ่านมาเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนาน แล้วกลับมีฝนตกหนักจนน้ำท่วม ดังนั้นหากมีพื้นที่เก็บกักน้ำเพิ่มขึ้นจะบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัยได้มาก
โดยในปี 2563 กระทรวงเกษตรฯ ตั้งงบประมาณไว้ 24,351 ล้านบาทเพื่อจัดทำแก้มลิงใน 30 จังหวัด 75 โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำ 64 จังหวัด 341 โครงการ ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ 53 จังหวัด 392 โครงการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ 24 จังหวัด 49 โครงการ รวมถึงขุดบ่อน้ำในไร่นาพื้นที่นอกเขตชลประทาน 66 จังหวัด 40,000 บ่อ

นอกจากนี้ยังมอบหมายให้กรมชลประทานทำแผนที่แหล่งน้ำ โดยสำรวจว่า มีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ฝาย และแก้มลิงที่อายุ 20 ปีขึ้นไปอยู่ที่ใดบ้าง จากนั้นจะตรวจสอบว่า ที่ได้ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปบริหารจัดการนั้น ที่ใดขาดศักยภาพในการดูแลจนทำให้ตื้นเขินหรือชำรุดบ้างซึ่งจะได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นว่า จะส่งคืนให้กรมชลประทานดูแลหรือไม่เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
คม ชัด ลึก