เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
686 องค์กรคัดค้านเลื่อนแบน 3 สารเคมี
27 พฤศจิกายน 2562
1,221
เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง 686 องค์กรออกแถลงการณ์สนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง ยืนยันให้แบนพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ภายใน 1 ธันวาคม 2562 ตามเดิม

ตามที่มีข่าวว่าจะมีการเลื่อนการแบนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง 3 ชนิดออกไปอีก 6 เดือน โดยอ้างเงื่อนไขว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกรอบเวลาความตกลงในองค์กรการค้าโลกซึ่งมีระยะเวลา 60 วันในการแจ้ง (Notification) และเพื่อรองรับการคืนผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการจัดส่งไปยังประเทศต้นทางหรือประเทศที่สามนั้น
เครือข่ายฯ ขอเรียกร้องต่อรัฐบาลและคณะกรรมการวัตถุอันตรายให้คุ้มครองสุขภาพของประชาชนทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค ดังนี้
1. ยืนยันมติการแบน 3 สารพิษ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ตามมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562
2. ภายใต้กรอบความตกลงเรื่องมาตรการสุขอนามัยและอนามัยพืช ( AGREEMENT ON THE APPLICATION OF SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES ) ขององค์กรการค้าโลกนั้น รัฐบาลไทยสามารถดำเนินแบนสารพิษภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ได้ ตามเงื่อนไขการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนอย่างเร่งด่วน (urgent problems) ซึ่งระบุในความตกลงดังกล่าวใน Annex B ข้อ 6
3. กระทรวงเกษตรฯ ยังคงมีระยะเวลาประมาณ 5-7 เดือนก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ที่จะมาถึง ซึ่งเพียงพอในการดำเนินการสนับสนุนทางเลือกและเสนอมาตรการให้เกษตรกรไม่ต้องเป็นผู้รับภาระ

เครือข่ายฯ ยังเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยืนยันมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ 75% ของประเทศตามผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน และเป็นไปตามมติของสภาผู้แทนราษฎร 423 ต่อ 0 เสียง ที่รับรองรายงานและสนับสนุนข้อเสนอแนะของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม ให้ยกเลิกการใช้สารเคมีที่มีความเสี่ยงสูงทั้ง 3 ชนิดโดยด่วน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประชาชาติธุรกิจ