เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกรเฮ!!! ครม.เห็นชอบลดดอกเบี้ยเงินกู้

25 เมษายน 2562
6,215
ครม.เห็นชอบโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกร-สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรที่มีภาระหนี้ และไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2561 - 31 ก.ค. 2562 ) จำนวนกว่า 1,232 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อดำเนินการในส่วนที่ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของมูลหนี้ร่วมกับระยะเวลาสัญญาเงินกู้

ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสนำเงินส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือไปฟื้นฟูประกอบอาชีพตลอดจนมีทุนไว้จ่ายในครอบครัว โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรรายย่อย ที่เป็นลูกค้าของธนาคาร ธ.ก.ส. ได้รับสิทธิ์ลดดอกเบี้ยเงินกู้เฉพาะเงินต้น เงินกู้ที่ไม่เกิน 300,000 บาท

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
TNN ช่อง 16