เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ครม.ไฟเขียวประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

25 ตุลาคม 2561
2,352
ที่ประชุมครม.เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คิดเบี้ยประกันภัยไร่ละ 65 บาท พื้นที่เป้าหมาย 2 ล้านไร่ ทั่วประเทศ
นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารมต.ประจำสำนักนายกฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นอกฤดูทำนา โดยคิดเบี้ยประกันภัยไร่ละ 65 บาท พื้นที่เป้าหมาย 2 ล้านไร่ ครอบคลุม 33 จังหวัดทั่วประเทศ กำหนดเป้าหมายดึงชาวไร่ปลูกข้าวโพดเข้าร่วมโครงการ 1.5 แสนราย ใช้เงินงบประมาณช่วยอุดหนุนโครงการ 130 ล้านบาท โดยรัฐบาลจะเป็นผู้อุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้กับเกษตรกรผู้เอาประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการทุกราย

ทั้งนี้กำหนดการจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยหากข้าวโพดได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุฝน ลูกเห็บ น้ำท่วม ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง บริษัทประกันภัยที่ร่วมโครงการ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนไร่ละ 1,500 บาทต่อไร่ หากประสบปัญหาภัยจากศัตรูพืชระบาด โรคพืชระบาด จ่ายสินไหมทดแทนไร่ละ 750 บาทต่อไร่

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ครม.ไฟเขียวประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์". (24-10-2561). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 25-10-2561,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th