เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เคาะประกันรายได้มันสำปะหลัง2.50บาท/กก.

28 ตุลาคม 2562
2,189

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อประชุมแนวทางการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 2562/63 ร่วมกับหน่วยงาน 3 ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร เพื่อกำหนดเงื่อนไขโครงการประกันรายได้ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบเคาะราคาประกันรายได้สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เชื้อแป้ง 25 เปอร์เซ็นต์ ที่กิโลกรัมละ 2.50 บาท กำหนดครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ หรือ ไม่เกิน 100 ตัน 


โดยจะมีการประกาศราคาอ้างอิงจากราคาตลาดทุก 30 วัน ซึ่งเกษตรกรจะได้ส่วนต่างจากราคาอ้างอิงเทียบกับราคาประกันรายได้ และจะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ภายใน 3 วัน เริ่มโครงการตั้งแต่ ตุลาคม 2562 ถึงกันยายน 2563 คาดว่าจะมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 5.2 แสนครัวเรือน พื้นที่ 8.9 ล้านไร่ คิดเป็นวงเงิน 9,400 ล้านบาท


โดยหลังจากนี้ จะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของโครงการและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ในวันที่ 12 พฤศจิกายนนี้ คาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินได้ 1 ธันวาคมนี้ เป็นเวลา 6 งวด จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :