เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ ชี้แจงปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ ยันไม่ได้เกิดจากการนำเข้า พร้อมตรวจสอบเต็มที่ป้องกันเสียหายภายในประเทศ

26 กันยายน 2561
1,865
"พาณิชย์" ชี้แจงเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว ยันปัญหาราคาตกต่ำ ไม่ได้เกิดจากมะพร้าวนำเข้า เหตุมีสถิติชี้ชัดยอดนำเข้า 8 เดือน มีแค่ 1.95 แสนตัน ลดลง 27.03% พร้อมตั้งข้อสังเกต มะพร้าวที่เข้ามาสร้างความเดือดร้อน อาจเป็นมะพร้าวที่มีแหล่งที่มาไม่ถูกต้อง เผยได้ประสานกรมศุลกากรตรวจสอบแล้ว ส่วนการห้ามนำเข้า อาจขัดข้อตกลง WTO เล็งใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีสกัดแทน พร้อมชงบอร์ดพืชน้ำมันเคาะกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิน้ำเข้ามะพร้าว ป้องกันนำเข้ามาใช้ผิดวัตถุประสงค์
นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงกรณีที่ภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ และชาวสวนจังหวัดภาคใต้อีกหลายจังหวัดขอให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคามะพร้าวผลตกต่ำ โดยมีการกล่าวหาว่า เป็นผลมาจากมะพร้าวนำเข้าจากต่างประเทศ ว่า กรมฯ ได้มีการตรวจสอบแล้ว พบว่า อาจมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง เพราะเมื่อพิจารณาสถิติการนำเข้าในช่วง 8 เดือนของปี 2561 (ม.ค.-ส.ค.) มีการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศปริมาณ 195,303 ตัน ลดลง 27.03% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีการนำเข้า 268,672 ตัน ซึ่งการนำเข้าอาจจะไม่ใช่สาเหตุหลักตามที่กลุ่มเกษตรกรมีความเข้าใจ

ทั้งนี้ ปัญหาที่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวได้รับความเดือดร้อนจากราคามะพร้าวตกต่ำ อาจมีความเป็นไปได้ว่ามะพร้าวที่สร้างความเดือนร้อนอยู่ในท้องตลาด เป็นมะพร้าวที่มีแหล่งที่มาไม่ถูกต้อง ซึ่งกรมฯ ได้ประสานไปยังกรมศุลกากร เพื่อให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการนำเข้ามะพร้าวแล้ว และที่ผ่านมา ก็ได้มีการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเข้มงวด โดยตั้งแต่เดือนพ.ค.2561 กรมการค้าภายใน ได้ประสานกรมศุลกากร เพื่อเพิ่มความเข้มงวด ตรวจสอบ ปราบปรามการลักลอบนำเข้ามะพร้าวเถื่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ผลิตมะพร้าวในประเทศ

ส่วนข้อเรียกร้องให้ภาครัฐชะลอการนำเข้ามะพร้าว ทั้งมะพร้าวผล น้ำกะทิ และมะพร้าวขาวแช่แข็งจากต่างประเทศ กรมฯ ได้รับทราบและตระหนักถึงความเดือดร้อนของเกษตรกร และได้พิจารณาเพื่อหามาตรการดูแลอย่างต่อเนื่อง แต่ในประเด็นการใช้มาตรการห้ามนำเข้า พบว่า จะเป็นการขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) จึงได้พิจาณาแนวทางออกอื่น ซึ่งพบว่าสามารถที่จะนำมาตรการที่มิใช่ภาษีเข้ามาใช้ในการชะลอการนำเข้าได้

สำหรับการเสนอให้ภาครัฐ กำหนดราคากลางของมะพร้าว กรมฯ ขอเรียนว่า ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมฯ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ ขณะที่การเสนอให้ทบทวนระเบียบการนำเข้า ที่ต้องการให้มีแต่อุตสาหกรรมน้ำกะทิเป็นผู้นำเข้าและต้องแนบข้อมูลการนำเข้าย้อนหลัง 2 ปี และกำหนดบทลงโทษผู้กระทำผิดเงื่อนไขการนำเข้านั้น กรมฯ จะส่งให้ทั้ง 2 เรื่องนี้ ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณากำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธินำเข้าและเกณฑ์การออกหนังสือรับรอง รวมถึงกำหนดบทลงโทษต่อไป

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์ ชี้แจงปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ ยันไม่ได้เกิดจากการนำเข้า พร้อมตรวจสอบเต็มที่ป้องกันเสียหายภายใน
ประเทศ". (25-09-2561). ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 26-09-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net