เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
กัมพูชาประกาศโรคใบด่างมันสำปะหลังระบาด สระแก้วเข้มสั่งด่านตรวจพืชสกัดเข้าไทย
08 สิงหาคม 2561
2,074
6 ส.ค.61 เมื่อเวลา 11.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผวจ.สระแก้ว ได้สั่งการให้ นายสันติสุข ภูมิเงิน หัวหน้าด่านตรวจพืชสระแก้ว นำกำลัง จนท.ด่านตรวจพืชฯไปประสานความร่วมมือกับ พ.ต.อ.เบญจพล รอดสวาสดิ์ ผกก.ตม.จว.สระแก้ว และนายออน อุ่นทวีทรัพย์ นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อเข้าไปตรวจสอบรถบรรทุกที่บรรทุกมันสำปะหลังจากประเทศกัมพูชา เข้ามาในประเทศไทย บริเวณด่านพรมแดนถาวรบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว เพื่อตรวจหาโรคพืชที่มากับมันสำปะหลัง โดยมี จนท.ทหารพรานชุดควบคุมกรมทหารพรานที่13 มาร่วมสนับสนุนในการตรวจ
ทั้งนี้นายสันติสุข ภูมิเงิน หัวหน้าด่านตรวจพืชสระแก้ว เผยว่า ดร สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับแจ้งจาก ดร. ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง ผอ.สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการการเกษตร ว่าทางรัฐบาลกัมพูชา ได้ประกาศว่าได้เกิดโรคใบด่างมันสำปะหลัง หรือ โรค CMD ระบาดในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ในประเทศกัมพูชา อย่างเป็นทางการแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคใบด่างมันสำปะหลังแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทย อธิบดีกรมวิชาการเกษตร จึงได้สั่งการให้ ด่านตรวจพืชทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชาเร่งป้องกันเพื่อไม่ให้โรคใบด่างมันสำปะหลังแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยได้
ดังนั้น ด่านตรวจพืชสระแก้ว จึงได้ระดมกำลังตั้งด่านตรวจพืชตามด่านชายแดนของจังหวัดสระแก้วที่มีการขออนุญาตนำมันสำปะหลังจากประเทศกัมพูชา เข้ามาในประเทศไทย ซึ่งมีอยู่ 3 ด่าน ประกอบด้วย ด่านชายแดนจุดผ่อนปรนการค้าบ้านตาพระยา-บึงตากวน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว, ด่านชายแดนจุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรือ ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และ ด่านพรมแดนถาวรบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ซึ่งทั้ง3ด่านชายแดนมีการนำมันสำปะหลังจากกัมพูชา เข้ามาในประเทศไทยวันละประมาณกว่า 10 ตัน ส่วนใหญ่จะเป็นมันเส้น หรือมันสำปะหลังที่แปรรูปแล้ว ซึ่งมันสำปะหลังที่แปรรูปแล้วจนเป็นมันเส้นจะไม่มีเชื้อของโรคใบด่าง แต่ก็ยังคงต้องเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบเหมือนกัน แต่หากเป็นมันฯหัวหรือเหง้าของมันสำปะหลังจะสามารถติดเชื้อของโรคดังกล่าวเข้ามาได้ โดยโรคใบด่างมันสำปะหลังนี้เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งแพร่ระบาดโดยแมลงเช่นแมลงหวี่ หากเกิดแพร่ระบาดแล้วจะทำให้ผลผลิตเสียหายมาก

นายสันติสุข ภูมิเงิน หัวหน้าด่านตรวจพืชสระแก้ว เผยอีกว่าขณะนี้ทุกภาคส่วนในจังหวัดสระแก้ว ได้มีการแจ้งเตือนไปยังเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชา ห้ามนำหัวมันสำปะหลังหรือต้นมันสำปะหลังจากกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยอย่างเด็ดขาด หรือหากจะมีการเคลื่อนย้ายต้นมันสำปะหลังหรือหัวเหง้ามันสำปะหลังจะต้องได้รับการตรวจโรคพืช จากกรมรักษาโรคพืช เสียก่อน โดยกรมรักษาโรคพืชจะเป็นผู้อนุญาติเท่านั้น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กัมพูชาประกาศโรคใบด่างมันสำปะหลังระบาด สระแก้วเข้มสั่งด่านตรวจพืชสกัดเข้าไทย". (06-08-2561).
แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 08-08-2561, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com