เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

โคราชเร่งสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าช่วยชาวนาพิมาย

26 ตุลาคม 2562
1,881

เจ้าหน้าที่จัดสรรน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้เดินเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ที่บ้านท่ามะเขือ ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย เพื่อสูบน้ำลงสู่คลองชลประทานไปช่วยนาข้าวของเกษตรกร จำนวน 1,200 ไร่ ซึ่งปลูกข้าวนาปีในตำบลกระเบื้องใหญ่หลังประสบกับปัญหาภัยแล้งนายประกอบ เติมสุข เจ้าหน้าที่จัดสรรน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย บอกว่า สาเหตุที่ต้องเดินเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าปล่อยน้ำให้กับชาวนาในครั้งนี้ เนื่องจากข้าวนาปีของชาวนาในตำบลกระเบื้องใหญ่กำลังตั้งท้องออกรวง แต่กลับประสบปัญหาขาดน้ำ ทำให้ต้นข้าวหยุดการเจริญเติบโต ทางเจ้าหน้าที่ชลประทานจึงจำเป็นต้องสูบน้ำไปช่วยชาวนา เพื่อหล่อเลี้ยงให้ต้นนาปีเจริญเติบโตทันกับฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :