เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
รบ.มุ่งแผนงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 5 ปี
25 กรกฏาคม 2561
1,039
รบ.มุ่งแผนงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 5 ปี จัดตั้งสถาบันการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ นำร่องพื้นที่ "ยโสธร" แล้ว
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรมว.กลาโหม เป็นประธานว่า ความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะอนุกรรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการเกษตรมีเรื่องการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของชาติ พ.ศ. 2560-2564 โดยในแผนงานกำหนดการขับเคลื่อนไว้ 4 ยุทธศาสตร์ คือ1 .การส่งเสริมความรู้ และนวัตกรรม 2 .การผลิตสินค้าและบริการที่จะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 3.การตลาดและการบริการ 4.การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามนโยบายของโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว รวมถึงจัดตั้งสถาบันการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ และจัดทำพิกัดศุลกากรสำหรับเกษตรอินทรีย์ 5 ชนิด ได้แก่ ชา มะพร้าว กะทิ มังคุดและทุเรียน ส่วนกลไกขับเคลื่อนทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่จะใช้หลักการตลาดนำการผลิต อีกทั้งกำหนดพื้นที่เป้าหมาย 7 ประเภท คือ ใกล้โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ใกล้พื้นที่ที่เป็นการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ พื้นที่สปก. พื้นที่เอกชนกลุ่มเกษตรกร และพื้นที่ที่เกษตรกรมีความพร้อมที่จะเป็นพื้นที่หลักในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยจะใช้กลไกขับเคลื่อนระหว่างกลุ่มจังหวัดร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงมหาดไทยอาศัยความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน อย่างไรก็ตามขณะนี้มีการนำร่องทำเกษตรอินทรีย์แล้วที่จ.ยโสธร

"เรื่องเกษตรอินทรีย์เป็นนโยบายของภาครัฐที่กำลังจะขับเคลื่อนไปใน 5 ปี เพื่อให้เกษตรกรดำเนินการผลิตและแปรรูปจนถึงการจัดจำหน่าย ให้ครบองค์ประกอบในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยพล.อ.ประวิตรให้ความสำคัญ อีกทั้งกำชับให้กระทรวงมหาดไทยประสานเชื่อมโยงไปกับทางจังหวัด และกลุ่มจังหวัดที่เป็นเป้าหมาย เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 5 ปี ได้บรรลุตามที่ตั้งใจไว้" พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"รบ.มุ่งแผนงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 5 ปี". (22-07-2561). กรุงเทพธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 25-07-2561,
เข้าถึงได้จาก : http://www.bangkokbiznews.com