เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อุดหนุนผู้ส่งออก1.75บาทต่อกก.แก้ปาล์มล้นตลาด

05 มิถุนายน 2561
1,168
รัฐเตรียมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งออก ไม่เกิน กก.ละ 1.75 บาท เพื่อผลักดันส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ 3 แสนตันเป็นเวลา 5 เดือน
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่ประธานภาคเครือข่ายชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ ส่งผลให้ชาวสวนปาล์มประสบภาวะขาดทุนเฉลี่ยกก.ละ 1.3 บาท หรือประมาณไร่ละ 5,000 บาท ซึ่งเป็นผลจากการประกาศราคารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบของ องค์การคลังสินค้านั้น กระทรวงพาณิชย์ ขอชี้แจงว่า ในปี 60 ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พยากรณ์มีจำนวน 14.241 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 59 (11.42 ล้านตัน) ถึง24.70% ?เนื่องจากเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น และสภาพภูมิอากาศที่มีปริมาณน้ำมันฝนเพียงพอเอื้ออำนวยต่อการให้ผลผลิต ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น โดยผลิตน้ำมันปาล์มดิบได้จำนวน 2.626 ล้านตัน ในขณะที่ความต้องการใช้ภายในประเทศ มีเพียง 2.137 ล้านตัน ส่งผลให้สต็อกน้ำมันปาล์มดิบสูงขึ้นมากอยู่ในระดับมากกว่า 0.40 ล้านตัน

"ตั้งแต่เดือนพ.ค.60 เป็นต้นมา และในปี 61 ผลผลิตปาล์มน้ำมันที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พยากรณ์ ว่าจะมีจำนวน 15.399 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.31% ?เนื่องจากเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 60 เมื่อผลิตเป็นน้ำมันปาล์มดิบ จะได้น้ำมันปาล์มดิบจำนวน 2.71 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการใช้ในประเทศจะอยู่ที่ 2.34 ล้านตัน (ใช้ในการบริโภคและภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องจำนวน 1.19 ล้านตัน และด้านพลังงานผลิตเป็น ไบโอดีเซลจำนวน 1.15 ล้านตัน) จะมีปริมาณ น้ำมันปาล์มดิบมากกว่าความต้องการใช้อยู่จำนวน 0.37 ล้านตัน เมื่อรวมปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบที่ยกมาจากปี 2560 อีกจำนวน 0.48 ล้านตัน จะมีปริมาณน้ำมันปาล์มดิบส่วนเกิน 0.85 ล้านตัน ดังนั้นส่วนเกินที่ต้องบริหารจัดการ โดยผลักดันส่งออก จำนวน 0.60 ล้านตัน หรือจำเป็นต้องส่งออก เฉลี่ยเดือนละ 50,000 ตัน"
สำหรับการแก้ไขปัญหาคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ได้มีมติ เมื่อวันที่ 11 พ.ค.61 กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ปี 61 โดยมีมาตรการการลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมัน รวมทั้ง ส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี โดยมอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการต่อไป

สำหรับมาตรการการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งออกให้กับผู้ส่งออก ไม่เกิน กก.ละ 1.75 บาท เพื่อผลักดันส่งออกน้ำมันปาล์มดิบจำนวน 300,000 ตัน เป็นเวลา 5 เดือน ใช้งบกลางวงเงิน 525 ล้านบาท

นอกจากนี้มีมาตรการกำหนดมาตรฐานโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดออกประกาศกำหนดวัตถุดิบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยเร็ว รวมทั้งมีมาตรการการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20 ได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดดำเนินการ เป็นต้น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"อุดหนุนผู้ส่งออก1.75บาทต่อกก.แก้ปาล์มล้นตลาด". (03-06-2561). เดลินิวส์.:
สืบค้นเมื่อ 04-06-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th