เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กนป.เร่งผลักดันส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ 3 แสนตัน ภายใน ต.ค.นี้

04 มิถุนายน 2561
1,197
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ในคราวประชุมวันที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ โดยเร่งผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบจำนวน 300,000 ตัน ภายในระยะเวลา 5 เดือน (จนถึง 31 ตุลาคม 2561) เพื่อลดสตอกน้ำมันปาล์มให้เข้าสู่ระดับปกติ ช่วยรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ตามที่คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาดเสนอ ซึ่งจะได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติใช้งบประมาณจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 525 ล้านบาท
พร้อมมอบหมายกระทรวงพลังงานเร่งรัดดำเนินการตามมติ กบง. เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ที่เห็นชอบในหลักการแนวทางการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ รวมถึงให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ หารือร่วมกับกรมศุลกากร พิจารณากำหนดแนวทางการบริหารจัดการการถ่ายลำผ่านแดนน้ำมันปาล์มเพื่อสามารถกำกับดูแลความถูกต้องของสินค้าที่ถ่ายลำและผ่านแดน ไม่ให้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยคำนึงถึงกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศและกฎระเบียบของไทย รวมถึงให้ความเข้มงวดในเรื่องของมาตรการการป้องกันการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่ง กนป. ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการนำเข้าน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม โดยมีอำนาจหน้าที่กำหนดแผนมาตรการแนวทางในการบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการนำเข้าน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มทั้งระบบ

นอกจากนี้ ได้เน้นการดำเนินการให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดออกประกาศเรื่องกำหนดวัตถุดิบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยเร็ว
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กนป.เร่งผลักดันส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ 3 แสนตัน ภายใน ต.ค.นี้". (02-06-2561).
ผู้จัดการออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 04-05-2561, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com