เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เปิดรับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีความเป็นผู้นำเกษตรกรในยุคไทยแลนด์ 4.0

01 มิถุนายน 2561
4,587
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับดีแทคและกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อยกย่องเกษตรกรที่มีความเป็นผู้นำเกษตรกรในยุคไทยแลนด์ 4.0
โครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อยกย่องเกษตรกรที่มีศักยภาพในการเป็นต้นแบบสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ และเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์สู่สาธารณะชน

สำหรับโครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2561 นี้ เปิดรับสมัครเกษตรกรที่มีความเป็น ผู้นำเกษตรกรในยุคไทยแลนด์ 4.0

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นบุคคลที่ไม่เคยเป็น "เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด"
2. เป็นเกษตรกร สมาชิกหรือผู้แทนวิสาหกิจชุมชน องค์กรเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตร ที่มีอายุระหว่าง 17-45 ปี และมีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นของตนเอง
3. เป็นผู้ผลิตสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น อย. OTOP GAP GMP IFOAM เกษตรอินทรีย์ มผช. รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมไทย (ตรานกยูง) เป็นต้น
4. เป็นเกษตรกรที่ทำการเกษตรครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การตลาด การขนส่ง การพัฒนาสินค้า การจัดการองค์ความรู้ การเชื่อมโยงเครือข่าย เป็นต้น โดยเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งกระบวนการ หรือร่วมดำเนินการกับกลุ่ม คณะบุคคล เครือข่ายหรือพันธมิตรอื่นๆ
5. เป็นเกษตรกรที่มีลักษณะความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เกษตรกรทั่วไปในด้านการวางแผน การจัดการ การแก้ไขปัญหาและการสร้างเครือข่ายภาคีที่เข้มแข็ง

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจำนวน 10 ท่าน ดังนี้
ชนะเลิศ เงินสนับสนุน 100,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสนับสนุน 80,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสนับสนุน 60,000 บาท
เกษตรกรดีเด่น 7 ท่าน เงินสนับสนุนท่านละ 30,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rakbankerd.com/rbk_foundation

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจัดส่งเอกสาร ได้ที่
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสํานึกรักบ้านเกิด
499 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2016-5609-12 / 081-655-2921 แฟกซ์. 0-2016-5606
E-mail: anchaleek17@gmail.com / anchalee_k@rakbankerd.com

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด