เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เก็บเห็ดโคน-ไข่มดแดงขายไม่ถูกจับ

24 พฤษภาคม 2561
2,273
พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป่าชุมชน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 19.1 ล้านไร่ มีพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการจำนวน 21,850 หมู่บ้าน เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวน 3 ล้านครอบครัวหรือประมาณ 12 ล้านคน โดยได้ประกาศการจัดตั้งป่าชุมชนไปแล้ว 11,000 หมู่บ้าน ออกใบอนุญาต ไปแล้วประมาณ 2,000 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ติดกับป่าซึ่งตามกฎหมายเดิมสามารถนำของป่ามาดำรงชีวิตได้ แต่ถ้าเอาไปขายจะมีความผิดตามกฎหมาย เช่น เห็ดโคน ไข่มดแดง เห็ดเผาะ ผักหวาน แต่ พ.ร.บ.ป่าชุมชนจะอนุญาตให้ชุมชนนำของป่าไปขายได้ แต่จะต้องมีกติกาที่ประชาชนมากำหนดร่วมกันกับรัฐออกเป็นกฎกระทรวงอีก 4 ฉบับ กำหนดวิธีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
"ป่าชุมชนเป็นซุปเปอร์มาร์เกตของประชาชน สามารถนำผลิตภัณฑ์มาดำรงชีวิตและขายได้ ยกระดับรายได้ให้ประชาชนพ้นจากความยากจน โดยการบริหารจัดการจะมีคณะกรรมการ 3 ระดับ คือ คณะกรรมการระดับชาติมี รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน คณะกรรมการระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนจะมีประชาชนซึ่งสมัครเป็นสมาชิกป่าชุมชนและคัดเลือกประธานขึ้นมา เพื่อให้ชุมชนมีโอกาสบริหารทรัพยากรป่าเอง ภายใต้ข้อกฎหมายที่จะร่วมกันร่างขึ้น ทั้งนี้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนจะต้องแบ่งป่าที่ได้รับมอบให้ดูแลเป็นเขตป่าอนุรักษ์ กับเขตป่าใช้ประโยชน์ หลังจากนี้ผมจะเชิญเครือข่ายป่าชุมชนมาร่วมกันออกกฎกติกาและตั้งชื่องานสัมมนาไว้เบื้องต้นว่า ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้างกติกาป่าชุมชนให้ประชาชนมาร่วมร่างกติกา เพราะเมื่อใช้กฎหมายจะได้ไม่เกิดปัญหา"

ทั้งนี้ ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด 323 ล้านไร่ มีพื้นที่ป่าสมบูรณ์ 102.4 ล้านไร่ หรือ 32% ของพื้นที่ทั้งประเทศ ตั้งเป้าว่าปี 2580 จะมีพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวไม่ต่ำกว่า 55%

ด้านนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลออก พ.ร.บ.ป่าชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากสร้างความสมดุลระหว่างข้างล่างและข้างบน ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง อนาคตจะทำเรื่องธนาคารที่ดิน และนำ พ.ร.บ.วิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.ภายใน 2-3 สัปดาห์นี้.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เก็บเห็ดโคน-ไข่มดแดงขายไม่ถูกจับ". (23-05-2561). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 24-05-2561,
เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th