เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ผลไม้ภาคใต้ตอนบนพุ่งกระฉูด สศก.เกาะติด7จังหวัดทะลุ4แสนตันเพิ่มถึงเกือบ80%

08 พฤษภาคม 2561
2,776
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สศท.8) และศูนย์สารสนเทศการเกษตร (ศสส.) ได้ร่วมมือกับคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อจัดทำข้อมูลไม้ผลเอกภาพรอบที่ 1 ปี 2561 ของไม้ผล 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัด ประกอบด้วย สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง กระบี่ พังงา และภูเก็ต โดยพบว่าเนื้อที่ให้ผล 4 ชนิดสินค้า มีจำนวนทั้งสิ้น 525,647 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 3,085 ไร่ คิดเป็นเนื้อที่เพิ่มขึ้น 0.59% โดยเฉพาะทุเรียน เพิ่มขึ้นจำนวน 13,288 ไร่ (เพิ่มขึ้น 6.63%) ส่วนผลไม้อีก 3 ชนิด เนื้อที่ให้ผลลดลง เงาะลดลงมากที่สุด คือ 7.62% ลองกอง ลดลง 5.04% และ มังคุด ลดลง 0.39%
ขณะที่ผลผลิตรวมคาดว่าจะมีประมาณ 440,579 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 195,179 (เพิ่มขึ้น 79.54%) โดยลองกอง เพิ่มขึ้นมากสุดเฉลี่ยที่ 872.26% มังคุด เพิ่มขึ้น 123.38% เงาะ เพิ่มขึ้น 76.75% และ ทุเรียน เพิ่มขึ้น 46.49% ทั้งนี้ สาเหตุที่ผลผลิตทั้ง 4 สินค้า เพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย ปริมาณน้ำเพียงพอ และปีที่แล้วออกดอกติดผลน้อย ทำให้ต้นมีโอกาสได้พักตัวสะสมอาหารเต็มที่ ซึ่งคาดว่าผลผลิตจะออกมากช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ต่อเนื่องถึงกลางเดือนกันยายน

ด้าน นายธรณิศร กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการ สศท.8 กล่าวเสริมว่า สำหรับแนวทางบริหารจัดการผลไม้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2561 ยังคงเน้นเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยให้จังหวัดคำนึงถึงการบริหารจัดการผลไม้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลไม้ ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลไม้ตลอดฤดูกาลผลิต อย่างไรก็ตาม หากสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนอาจทำให้ปริมาณผลผลิตไม้ผลเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้อีก เนื่องจากปีนี้สภาพอากาศของภาคใต้มีฝนตกค่อนข้างมาก และมีมรสุมเข้ามาสม่ำเสมอ และอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ซึ่ง สศท.8 จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในเดือนพ.ค.-ก.ค.อย่างต่อเนื่อง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ผลไม้ภาคใต้ตอนบนพุ่งกระฉูด สศก.เกาะติด7จังหวัดทะลุ4แสนตันเพิ่มถึงเกือบ80%". (04-05-2561).
แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 07-05-2561, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/336616