เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เพิ่มประสิทธิภาพพันธุ์อ้อยสะอาด รองรับอุตสาหกรรมน้ำตาลขยายตัว

03 พฤษภาคม 2561
1,783
"กรมส่งเสริมการเกษตร" เร่งเพิ่มประสิทธิภาพพันธุ์อ้อยสะอาด รับการขยายตัวอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมแจกท่อนพันธุ์แก่เกษตรกรปลูกอ้อยทันต้นฝน พฤษภาคม 2561
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทยมีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทุกปี ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวในเขตพื้นที่ไม่เหมาะสมมาเป็นอ้อย เพราะผลตอบแทนสูงกว่าพืชอื่น เกษตรกรจึงมีความต้องการพันธุ์อ้อยมากขึ้น เกิดการขนย้ายท่อนพันธุ์ซึ่งเสี่ยงติดเชื้อหรือติดโรคใบขาวอ้อยมาระบาดในพื้นที่ได้ อันจะทำให้ผลผลิตที่ได้ต่ำ หรือกระทั่งไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงตั้งเป้าหมายจัดทำแปลงเพาะพันธุ์อ้อยสะอาดด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พร้อมกระจายพันธุ์อ้อยสะอาดอย่างมีระบบ โดยในปี 2561 จะกระจายพันธุ์อ้อยสะอาดให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรใน 5 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม ยโสธร นครราชสีมา พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ จากนั้น ศูนย์ต่างๆ จะส่งเสริมขยายผลเทคโนโลยีสู่เกษตรกร ให้สามารถผลิตและจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดโดยเกษตรกรจะมีท่อนพันธุ์ไว้ใช้เองในฤดูปลูกอ้อยต่อไป

รองอธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยส่วนมากเกษตรกรจะปลูกอ้อยในต้นฤดูฝน คือเดือนพฤษภาคม เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูก และอีกช่วงหนึ่งที่เกษตรกรในภาคตะวันออกนิยมปลูกกันมาก แต่ต้องมีการเตรียมดินที่ดีกว่ากลุ่มแรกคือ การปลูกอ้อยข้ามแล้งหรือปลูกปลายฝนในเดือนตุลาคม ซึ่งยังมีฝนอยู่ ทำให้อ้อยที่ปลูกเติบโตได้ก่อนเข้าฤดูแล้ง และได้รับน้ำฝนอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม ส่งผลให้อ้อยเติบโตอยู่ได้โดยเกษตรกรไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาน้ำไม่เพียงพอ อีกทั้งวิธีการปลูกอ้อยข้ามแล้งนี้ยังส่งผลให้อ้อยที่ปลูกแก่เต็มที่ คือมีอายุ 12-13 เดือน มีคุณภาพในการผลิตน้ำตาลมากขึ้นเมื่อเก็บเกี่ยวมาขายในช่วงโรงงานเปิดรับผลผลิตระหว่างเดือนธันวาคมถึงมีนาคมด้วย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เพิ่มประสิทธิภาพพันธุ์อ้อยสะอาด รองรับอุตสาหกรรมน้ำตาลขยายตัว". (30-04-2561). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 30-04-2561, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/335858