เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประจวบฯแห่ปลูกโกโก้ แซมโกโก้สร้างรายได้อื้อซ่า

23 เมษายน 2561
6,254
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันเกษตรกร จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้ความสนใจปลูกต้นโกโก้เป็นพืชเสริมในสวนปาล์มน้ำมันและสวนมะพร้าว หากปลูกในสวนมะพร้าว 1 ไร่ สามารถแซมต้นโกโก้ได้ประมาณ 84 ต้น ส่วนสวนปาล์มน้ำมันสามารถปลูกแซมต้นโกโก้ได้ประมาณ 54 ต้น ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งนอกจากพืชหลัก
ทั้งนี้ โกโก้ เป็นไม้ผลที่เจริญเติบโตเร็ว สามารถให้ผลผลิตได้ตั้งแต่อายุ 3 ปี เมื่อต้นยิ่งมีอายุมาก ยิ่งให้ผลผลิตสูง ที่สำคัญเป็นพืชที่ให้ผลผลิตตลอดทั้งปี ตลาดมีความต้องการสูง เพราะสามารถป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมได้มากมาย ทั้งบริโภคเป็นอาหาร ใช้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง ซึ่งนอกจากการปลูกโกโก้เป็นพืชเสริมเพื่อเพิ่มรายได้แล้ว ยังสามารถช่วยเรื่องความสมบูรณ์ของดิน เนื่องจากโกโก้ที่ปลูกมานาน จะมีเศษใบไม้ทับถมเน่าเปื่อยผุพังตามธรรมชาติกลายเป็นอินทรียวัตถุอย่างดี ประกอบกับโกโก้เป็นไม้ใบใหญ่มีใบมากและร่มเงาทึบ บริเวณใต้ต้นจึงไม่มีวัชพืช จึงมีส่วนช่วยลดต้นทุนในการกำจัดวัชพืชในสวนปาล์มและสวนมะพร้าวนั่นเอง

นายฉกาจ ฉันทะจิรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 (สศท.10) กล่าวว่า จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ นายนิตย์ ตั่นอนุพันธ์ เกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า มีการปลูกโกโก้แซมในสวนปาล์มน้ำมันและมะพร้าวรวมกว่า 3,000 ต้น เนื้อที่ 55 ไร่ ให้ผลผลิตแล้วกว่า 6,000 ตัน โดยจะมีบริษัทเอกชนรับซื้อเมล็ดตากแห้งเพื่อส่งออกในราคากิโลกรัมละประมาณ 40-50 บาท และขณะนี้กำลังขยายเนื้อที่ปลูกโกโก้เชิงเดี่ยวอีกประมาณ 104 ไร่ โดย 1 ไร่ จะสามารถปลูกโกโก้ได้ 155 ต้น ให้ผลผลิตเมล็ดแห้งเฉลี่ย 7 กิโลกรัม/ต้น/ปี อย่างไรก็ตาม การปลูกโกโก้เป็นพืชเชิงเดี่ยว จะสามารถสร้างรายได้ประมาณ 62,000 บาท/ปี มีต้นทุนการปลูกรวมตลอดการเก็บเกี่ยว ควักเมล็ด ใส่ถุงหมัก เฉลี่ยประมาณ 15,500 บาท เหลือกำไรสุทธิเฉลี่ยไร่ละ 46,500 บาท
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ประจวบฯแห่ปลูกโกโก้ แซมโกโก้สร้างรายได้อื้อซ่า". (23-04-2561). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 23-04-2561, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/334431