เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ เคาะราคาแนะนำรับซื้อผลปาล์ม 3.40 บาท/กก.

20 เมษายน 2561
947
พาณิชย์ เคาะราคาแนะนำรับซื้อผลปาล์ม 5 เม.ย.61 กก. ละ 3.40 บาท พร้อมติดตามตรวจสอบระบบการซื้อขายปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มให้เกิดความเป็นธรรม เร่งหาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะทำงานกำหนดราคาแนะนำผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ทบทวนราคาแนะนำผลปาล์มน้ำมันใหม่ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ไม่ต่ำกว่า กก.ละ 3.40 บาท (เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18% ) เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้น ซึ่งราคาน้ำมันปาล์มดิบ มีราคา กก.ละ 19 บาท


ทั้งนี้ การปรับราคาแนะนำน้ำมันปาล์มได้ดำเนินการมา 2 ครั้ง นับตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ไม่ต่ำกว่า กก.ละ 3.80 บาท (18% น้ำมัน) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขณะนั้น ซึ่งราคาน้ำมันปาล์มดิบ มีราคา กก.ละ 21 บาท แต่หลังจากวันที่ 15 มีนาคม 2561 ผลปาล์มน้ำมันออกตลาดมากขึ้น ส่งผลให้ราคาผลปาล์มและน้ำมันปาล์มดิบลดลงอย่างรวดเร็ว เหลือ กก.ละ 3.30 บาท และ 19 บาท และมีแนวโน้มที่ราคาจะลดลงอีก

ทางกรมการค้าภายใน จึงได้หารือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแล้วและออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่า ราคาสินค้าและบริการ เมื่อ 23 มี.ค.61 ปรับราคารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบไม่ต่ำกว่า กก.ละ 19.00 บาท หรือราคาผลปาล์มน้ำมัน อยู่ที่ กก.ละ 3.30 - 3.40 บาท เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันปาล์มดิบให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภาวะตลาด และให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ซึ่งอยู่ต้นน้ำที่ได้รับผลกระทบ

พร้อมกันนี้ ในช่วงวันที่ 4 - 5 เมษายน 2561 กรมการค้าภายในได้จัดคณะติดตามตรวจสอบระบบการซื้อขายปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของโรงสกัดน้ำมันปาล์ม โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม และโรงงานผลิตไบโอดีเซล เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการค้าในพื้นที่แหล่งผลิตปาล์มน้ำมันฯ จ.ชุมพร กระบี่ สุราษฎร์ธานี สมุทรปราการ และปทุมธานี และได้ตรวจสอบการรับซื้อ และทำความเข้าใจกับโรงงานสกัดฯ แล้ว ปรากฎว่ามีการปรับราคารับซื้อผลปาล์มสูงขึ้นเป็น กก.ละ 3 บาท ซึ่งสอดคล้องกับราคาน้ำมันปาล์มดิบในขณะนั้น

รวมทั้งขอความร่วมมือ ผู้ว่าราชการจังหวัดแหล่งผลิตพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำกับดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด ให้โรงสกัดน้ำมันรับซื้อผลปาล์มน้ำมันคุณภาพตามเปอร์เซ็นต์น้ำมัน โดยเข้มงวดกวดขันและกำหนดมาตรการไม่ให้นำผลปาล์มน้ำมันที่ไม่ได้คุณภาพกลับเข้าสู่โรงสกัดน้ำมันปาล์มได้อีก

ปัจจุบันราคาผลปาล์มสุก (18% น้ำมัน) ในพื้นที่แหล่งผลิตสำคัญ กก.ละ 3.10 - 3.40 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าต้นทุนการผลิตที่ กก.ละ 3.00 บาท

อย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในได้เตรียมแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร่งด่วน เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาดพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติต่อไป

อนึ่งคณะทำงานกำหนดราคาแนะนำผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายกสมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกสมาคมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม และกรมการค้าภายใน โดยคำนึงถึงสถานการณ์การผลิต การตลาดและแนวโน้มในอนาคต เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจจำหน่ายผลปาล์มน้ำมัน และจะมีการทบทวนการกำหนดราคาแนะนำดังกล่าวทุก 3 สัปดาห์

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์ เคาะราคาแนะนำรับซื้อผลปาล์ม 3.40 บาท/กก.". (19-04-2561). ประชาชาติธุรกิจ.:
สืบค้นเมื่อ 20-04-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net/economy/news-145108