เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ไทยดัน3ชาติงัดมาตรการหยุดกรีดยาง ควบคุมโควตาส่งออก-สร้างเสถียรภาพราคาในตลาดโลก

07 มีนาคม 2561
1,756
นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม เรื่องความร่วมมือเพื่อสร้างเสถียรภาพราคาและพัฒนาอาชีพการทำสวนยาง ตลอดจนอุตสาหกรรมยางให้มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยมีประเด็นสำคัญ คือ การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานมาตรการควบคุมปริมาณการส่งออกยางพารา (AETS) ภายใต้ข้อตกลงสภาไตรภาคียางพาราระหว่างประเทศ (ITRC) ประกอบด้วย ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย โดยกำหนดการลดโควตาการส่งออกยางพาราร่วมกันของ 3 ประเทศสมาชิก ITRC จำนวน 350,000 ตัน ที่แก้ไขปัญหาราคายางในระยะสั้น ภายในระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งนับจากนี้ยังเหลือเวลาอีกประมาณ 1 เดือน โดยทั้ง 3 ประเทศยืนยันที่จะดำเนินการอย่างเข้มงวดและจริงจังมากขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดความต้องการใช้ยางในตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้ราคายางปรับตัวสูงขึ้น
นอกจากนี้ ไทยได้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับมาตรการสร้างเสถียรภาพราคายาง 5 มาตรการ 1.มาตรการบริหารจัดการการผลิต โดยไทยมีนโยบายลดพื้นที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมด้วยการโค่นยางเพื่อไปปลูกพืชอื่น ซึ่งจะจำกัดปริมาณผลผลิตให้มีความสมดุลกับความต้องการใช้ ปีละ 200,000 ไร่ 2.มาตรการการปลูกยางพาราร่วมกับพืชเศรษฐกิจอื่น 3.เพิ่มการใช้ยางในประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยการรณรงค์ให้หน่วยงานภาครัฐ เพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ สระน้ำ ยางปูพื้น ถนนยางพารา 4.มาตรการหยุดกรีด โดยให้พื้นที่ปลูกยางในหน่วยงานภาครัฐ ยกเว้นพื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย หยุดกรีดยางเป็น 3 เดือน คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 100,000 ไร่ เพื่อลดปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาด นอกจากนี้ไทยยังมีแนวคิดในการลดพื้นที่กรีดยางเพิ่มเติมอีก 2 แนวทาง ได้แก่ หยุดกรีดยาง 3 ล้านไร่ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคม และหยุดกรีดยางทุกไร่ โดยให้กรีดแบบวันเว้นวัน และ 5.มาตรการการควบคุมการผลิต-ราคายางพารา ที่ปัจจุบันยางพาราของประเทศไทยเป็นสินค้าควบคุม โดยกระทรวงพาณิชย์จะเข้ามาดูกลไกราคายางพารา

"ในการประชุม ไทยได้ขอให้ประเทศสมาชิกรับไปพิจารณา คือ มาตรการหยุดกรีดยาง และคณะกรรมการราคายางระหว่างประเทศ ซึ่งเบื้องต้นจากการหารือนั้น อินโดนีเซียสนใจมากที่สุดในเรื่องการลดกรีดยาง โดยแต่ละประเทศจะนำข้อเสนอไปพิจารณาเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันต่อไป" นายกฤษฎา กล่าว
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ไทยดัน3ชาติงัดมาตรการหยุดกรีดยาง ควบคุมโควตาส่งออก-สร้างเสถียรภาพราคาในตลาดโลก". (07-03-2561).
แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 07-03-2561, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/324963