เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ดันสหกรณ์ตั้ง บริษัทกลาง ค้ายาง

26 กุมภาพันธ์ 2561
1,739
กรมส่งเสริมสหกรณ์ดันกลุ่มสหกรณ์ยาง 6 จังหวัด ตั้ง "บริษัทกลาง" บริหารจัดการยางพารา 500,000 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของปริมาณยางพาราทั่วประเทศ หวังสร้างเครือข่ายช่วยเหลือสมาชิกคานอำนาจผู้ส่งออกยางรายใหญ่
นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวภายหลังการประชุมหารือแนวทางการจำหน่ายยางและผลิตภัณฑ์ยางพาราทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกับสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 10 แห่ง ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตและแปรรูปยางพารา 6 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด, สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด, สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด, สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด, สหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด, ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดสงขลา จำกัด, กลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ จังหวัดยะลา, สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี, สหกรณ์กองทุนสวนยางภูจองนาจะหลวย จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี และสหกรณ์การเกษตรเบญจลักษณ์ จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ

โดยที่ประชุมผู้แทนสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการจัดตั้ง "องค์กรกลาง" ขึ้นมาบริหารจัดการอุปสงค์-อุปทานยางพาราที่อยู่ภายใต้การรวบรวมของสหกรณ์ชาวสวนยาง ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณ 400,000-500,000 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 10 จากปริมาณยางพาราทั้งหมด 4.5 ล้านตันทั่วประเทศ

ที่ผ่านมาสหกรณ์บางแห่งได้รวบรวมและแปรรูปยางเป็น "ยางคอมพาวนด์" ส่งออกผ่านบริษัทเอกชนไปยังประเทศมาเลเซีย-จีน และอีกหลายประเทศที่มีคำสั่งซื้อเข้ามา แต่กำลังการผลิตยางเพื่อส่งมอบให้กับคู่ค้านั้น ?มีไม่เพียงพอ? ในขณะเดียวกันก็มีสหกรณ์อีกหลายแห่งที่รวบรวมยางพาราและต้องการขยายกำลังการผลิต แต่ยังไม่มีช่องทางตลาดมารับซื้อ

ดังนั้นกรมส่งเสริมสหกรณ์จะทำหน้าที่ในการประสานเพื่อให้สหกรณ์ที่มีออร์เดอร์ยางพารากับสหกรณ์ที่ทำธุรกิจรวบรวมและแปรรูปยางพาราได้มาเจอกัน และจัดตั้งบริษัทกลางขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการสินค้ายางพาราในระบบสหกรณ์

"ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีโครงสร้างขององค์กรกลางและโรดแมปในการทำงานขององค์กรกลางในรูปแบบบริษัทที่ชัดเจนเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้มีองค์กรที่เข้ามาบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทานให้เหมาะสม เพราะสหกรณ์บางแห่งมีออร์เออร์แต่ไม่มีสินค้า บางสหกรณ์มีสินค้าแต่ไม่มีออร์เดอร์ ดังนั้นการจัดตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาจึงถือว่ามีความเหมาะสม เพื่อมาบริหารจัดการยางพารา" นายเชิดชัยกล่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ดันสหกรณ์ตั้ง บริษัทกลาง ค้ายาง". (25-02-2561). ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้เนมื่อ 26-02-2561,
เข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net/economy/news-122110