เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เปิดตัวDOAE Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกรออนไลน์-โหลดใช้งานได้ฟรี

29 มกราคม 2561
5,868
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า แอพพลิเคชั่น DOAE Farmbook คือ สมุดทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้แทนสมุดทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกษตรกรสามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) และช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถวางแผนพัฒนาการผลิตและการตลาดของสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นนวัตกรรมสำหรับเกษตรกรในยุค 4.0 ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเกษตร โดยขอเชิญชวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น DOAE Farmbook ไปใช้งานได้ฟรี โดยพิมพ์คำค้นหาว่า "DOAE Farmbook" ที่ Google Play Store สำหรับสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แล้วกดติดตั้ง หลังจากนั้นเข้าใช้งานระบบด้วยการใช้เลขที่ใน ทบก. หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ ส่วนระบบปฏิบัติการ iOS นั้นอยู่ระหว่างการพัฒนา
สำหรับข้อมูลในแอพพลิเคชั่น DOAE Farmbook ประกอบด้วย 9 ด้าน คือ 1.ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน 2.สมาชิกในครัวเรือนและการเป็นสมาชิกองค์กร 3.การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรทั้งที่เป็นของตนเอง ที่ดินเช่า ประเภทเอกสารสิทธิ เลขที่เอกสาร และเนื้อที่ตามเอกสาร 4.การประกอบกิจกรรมการเกษตร โดยระบุรายละเอียดของประเภทกิจกรรมการเกษตร วันที่และเนื้อที่ปลูก และวันที่และเนื้อที่ที่จะเก็บเกี่ยว 5.การเข้าร่วมโครงการภาครัฐ 6.รายได้ 7. หนี้สิน 8.เครื่องจักรกลการเกษตร และ9.แหล่งน้ำ ซึ่งจะรวบรวมอยู่ในฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร

สำหรับประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากแอพพลิเคชั่น DOAE Farmbook นี้คือ เกษตรกรสามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตรได้สะดวกด้วยตัวเองผ่าน smart phone โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เกษตรกรสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตามที่ให้ข้อมูลไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อสิทธิประโยชน์ และการเข้าร่วมโครงการต่างๆ และใช้เป็นเอกสารยืนยันตัวตนความเป็นเกษตรกรในรูปแบบดิจิทัล นอกจากนี้ยังใช้ตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมการเกษตรบนแผนที่แบบออนไลน์ รวมถึงเป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านการเกษตรจากภาครัฐและการตรวจสอบสิทธิเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือในกรณีประสบภัยพิบัติ หรือ ตามมาตรการแก้ปัญหาอื่นๆ ของภาครัฐ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เปิดตัวDOAE Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกรออนไลน์-โหลดใช้งานได้ฟรี". (26-01-2561). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 29-01-2561, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/316571