เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปล่อยแมลงวันผลไม้เป็นหมัน 120ล้านตัวสกัดระบาดจันทบุรี

23 มกราคม 2561
2,634
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า แมลงวันผลไม้เป็นศัตรูพืชสำคัญที่ไม่เพียงแต่จะสร้างปัญหาการทำลายพืชผักผลไม้เท่านั้น แต่หลายประเทศยังถือเป็นเงื่อนไขกีดกันการนำเข้าสินค้าเกษตรด้วย จึงจำเป็นต้องหามาตรการป้องกันเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของแมลงวันผลไม้อย่างจริงจัง โดยการฉายรังสีให้แมลงเพศผู้เป็นหมันแล้วนำไปปล่อยให้จับคู่ผสมพันธุ์กับเพศเมียในธรรมชาติเพื่อลดศักยภาพในการขยายพันธุ์ ถือเป็นการคุมการแพร่ระบาดเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยปี 2561 กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งเป้าสนับสนุนแมลงวันผลไม้ที่เป็นหมันจากการฉายรังสี จำนวน 120 ล้านตัว เพื่อนำไปปล่อยในพื้นที่ 9,800 ไร่ ที่ จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจและมีปัญหาการระบาดของแมลงในผลไม้มาก่อน โดยที่ผ่านมาผลการดำเนินงานพบว่า ความเสียหายของผลผลิตการเกษตรลดลงจาก ร้อยละ
30 เมื่อปี 2548 เหลือร้อยละ 5 ในปี 2556 และร้อยละ 0 ในปี 2560 ทำให้เพิ่มมูลค่าผลผลิตลองกองและมังคุดใน จ.จันทบุรี ได้มากกว่า 2 ล้านบาท และ 29 ล้านบาทต่อปี ตามลำดับ

ประเทศไทยเริ่มใช้เทคโนโลยีแมลงเป็นหมันตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับการสนับสนุนจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศแห่งองค์การสหประชาชาติ ในการผลิตแมลงวันผลไม้เป็นหมันปล่อยในพื้นที่ปลูกมะม่วง จ.ราชบุรี และ จ.พิจิตร ซึ่งหลังดำเนินการ ค่อนข้างชัดเจนว่า ผลผลิตในพื้นที่เสียหายน้อยลงกว่าเดิมมาก
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปล่อยแมลงวันผลไม้เป็นหมัน 120ล้านตัวสกัดระบาดจันทบุรี". (19-01-2561). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 23-01-2561, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/315199