เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จีดีพีเกษตร ปี 61พุ่ง

03 มกราคม 2561
3,196
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับปี 2559 แบ่งเป็นสาขา พืช ปศุสัตว์ ประมง บริการทางการเกษตร ป่าไม้ ขยายตัวร้อยละ 6.8, 2.0, 2.2, 4.7 และ 2.3 ตามลำดับ
ปัจจัยบวกจากนโยบายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน เน้นบูรณาการงานใน 13 นโยบายหลัก ประกอบกับสภาพอากาศและปริมาณน้ำมีเพียงพอ โดยเฉพาะการผลิตข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแถบภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนเพิ่มขึ้นและการส่งออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

แนวโน้มดัชนีรายได้เกษตรกรทั้งปี 2561 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย สับปะรดยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ โดยมีปัจจัยสภาพอากาศและมีน้ำมากพอ และจัดการพื้นที่เพาะปลูกเหมาะสม

ในปี 2561 รัฐบาลตั้งเป้าลดปัญหาความจนและความเหลื่อมล้ำ รายได้ในภาคเกษตรช่วงปี 2539-2559 มีแนวโน้มลดลง สะท้อนจากสัดส่วนรายได้ทั้งหมดในภาคเกษตรในกลุ่มที่มีรายได้น้อยที่สุด (ร้อยละ 20) มีสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.74 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 5.33 ในปี 2559 ส่วนเกษตรกรในกลุ่มที่มีรายได้มากที่สุด (ร้อยละ 20) มีสัดส่วนรายได้ลดลงจากร้อยละ 58.75 ในปี 2553 เหลือเพียงร้อยละ 53.23 ในปี 2559

จากสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าในช่วง 20 ปีของเกษตรกรกลุ่มที่มีรายได้น้อยที่สุด ส่งผลให้จำนวนคนจนในภาคเกษตรลดลงถึง 14.329 ล้านคน จากปี 2539 ภาคเกษตรมีคนจนอยู่สูงถึง 19.443 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 72.00 ของประชากรภาคเกษตร แต่ปี 2559 ภาคเกษตรมีจำนวนคนจนลดลงเหลือ 5.114 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 21.67 ของประชากรภาคเกษตรเท่านั้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"จีดีพีเกษตร ปี 61พุ่ง". (31-12-2560). ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 03-01-2561,
เข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net/economy/news-94639