เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ธ.ก.ส. เร่งแก้หนี้นอกระบบ เกษตรกร เน้นบูรณการเพื่อสร้างความยั่งยืน
26 ธันวาคม 2560
739
ธ.ก.ส.เร่งแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับผู้มีรายได้น้อย ชูบูรณาการแก้ไขปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนและครบวงจร ทั้งการให้สินเชื่อ ฝึกอบรมวินัยการเงิน และสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เพื่อช่วยให้เกษตรกรหลุดพ้นวงจรหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน
วันนี้ (25 ธ.ค.60) ที่ห้องประชุมโรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อานวยการธนาคารออมสิน เข้าร่วม "โครงการนาร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสาหรับ ผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดพิษณุโลก"

นายอภิศักดิ์ ประธานในพิธีได้กล่าวมอบนโยบายเรื่อง "แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสาหรับ ผู้มีรายได้น้อย" ซึ่งรัฐบาลมีความมุ่งมั่น ที่จะดาเนินการ อย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อย หลุดพ้นจากความยากจน อย่างยั่งยืน จากนั้นได้มอบใบอนุญาตประกอบกิจการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดพิษณุโลกและใกล้เคียง จานวน 4 ราย และมอบสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินให้แก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.จานวน 10 ราย และตัวแทนลูกค้าธนาคารออมสิน จานวน 10 ราย โดยมีผู้บริหารของกระทรวงการคลัง ผู้บริหาร ธ.ก.ส. และผู้บริหารธนาคารออมสินร่วมเป็นสักขีพยาน

นายอภิรมย์ กล่าวว่า ธ.ก.ส. ได้ให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนโยบาย "การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์" เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งจากข้อมูลการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 พบว่ามีเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยมาลงทะเบียนจานวน 3,959,030 ราย และมีหนี้นอกระบบ 448,496 ราย มูลหนี้เฉลี่ยต่อรายจานวน 59,520 บาท โดยในจังหวัดพิษณุโลก มีเกษตรกรที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 65,774 ราย เป็นเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้นอกระบบ 4,982 ราย มูลหนี้ 358 ล้านบาท เฉลี่ยหนี้ต่อราย 71,858 บาท ซึ่ง ธ.ก.ส.ได้เข้าไปช่วยเหลือลดภาระหนี้สินให้กับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกแล้ว 2,045 ราย เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 855.02 ล้านบาท ด้วยการให้สินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน และสินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ซึ่งนอกจากจะทาให้หนี้นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบแล้ว ธ.ก.ส.ยังมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ในการดาเนินชีวิตของเกษตรกรด้วย การให้ความรู้ การทาบัญชีครัวเรือน การประหยัดอดออม การสร้างรายได้จากอาชีพเสริม อย่างเช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่ดา การผลิตผักสลัด และการเพาะเห็ด ที่นามาจัดแสดงในงานนี้ รวมทั้งการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน ยามจาเป็น ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน และป้องกันไม่ให้เกษตรกร กลับไปก่อหนี้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
22-27°C
เชียงใหม่
21-23°C
นครราชสีมา
20-24°C
ชลบุรี
22-27°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×