เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สศก.เผย GDP ปี 60 โต 5.3% จากนโยบายยกระดับการเกษตรสู่ความยั่งยืน

25 ธันวาคม 2560
2,401
สศก.เผยเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 ขยายตัว ร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับปี 2559 จากนโยบายการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 พบว่า ขยายตัว ร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับปี 2559 ปัจจัยบวกที่ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรขยายตัว คือนโยบายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน โดยเน้นการบูรณาการงานใน 13 นโยบายหลัก ประกอบกับสภาพอากาศและปริมาณน้ำเอื้ออำนวยต่อการผลิต ปริมาณน้ำใช้การได้ในอ่างเก็บน้ำที่สำคัญมีเพียงพอ โดยเฉพาะการผลิตข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแถบภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก และ เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าปรับตัวดีขึ้น อาทิ อาเซียน 9 ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ส่งผลให้การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สศก.เผย GDP ปี 60 โต 5.3% จากนโยบายยกระดับการเกษตรสู่ความยั่งยืน". (22-12-2560). ผู้จัดการออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 23-12-2560, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com