เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จับตาผลผลิตปาล์มพุ่ง คาดปีหน้าแตะ14.7ล้านตัน-เตือนตัดผลผลิตคุณภาพ

19 ธันวาคม 2560
1,826
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจภาคสนามในแหล่งผลิตปาล์มน้ำมันที่สำคัญใน 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร และนครศรีธรรมราช ซึ่งมีเนื้อที่ปลูกรวมกันคิดเป็นร้อยละ 70 ของประเทศ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 เพื่อทวนสอบข้อมูลให้เกิดความเชื่อมั่นและนำมาพยากรณ์ผลผลิตปาล์มน้ำมันปี 2560 พบว่า
ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันปี 2560 มีจำนวน 13.5 ล้านตัน และคาดว่าปี 2561 จะมีปริมาณผลผลิต 14.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.2 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0 เนื่องจากเนื้อที่ให้ผลที่เพิ่มขึ้นในทุกภาคจากต้นปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่เมื่อปี 2558 ที่เริ่มให้ผลได้ในปีนี้ ประกอบกับปริมาณน้ำฝนในช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมามีปริมาณค่อนข้างมากทำให้โอกาสการเกิดจั่นตัวเมียเพิ่มขึ้นส่งผลให้จำนวนทะลายเพิ่มขึ้น รวมทั้งปริมาณน้ำฝนในปี 2560 มีมากเพียงพอต่อความต้องการของต้นปาล์มน้ำมัน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มผลผลิตปาล์มน้ำมันในเดือนธันวาคม 2560 และมกราคม 2561 จะเริ่มมีปริมาณลดลง

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการตัดปาล์มคุณภาพเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมัน นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยยกระดับรายได้ให้เกษตรกรได้ เนื่องจากอัตราการสกัดน้ำมันปาล์มทุกๆ 1% ที่เพิ่มขึ้น เกษตรกรจะได้ราคาเพิ่มขึ้นอีกกิโลกรัมละ 0.30 บาท นอกจากนั้น การตัดปาล์มสุกที่มีความสมบูรณ์เต็มที่ยังมีผลทำให้น้ำหนักต่อทะลายปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นได้อีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5-10 หรือไม่น้อยกว่า 150-280 กิโลกรัมต่อไร่

ดังนั้น สศก. จึงขอใช้ช่องทางนี้ในการประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มทุกท่าน ในการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มคุณภาพ สังเกตจากทะลายปาล์มที่มีผลปาล์มสุก มีสีผลปาล์มสุกตรงตามพันธุ์ และมีผลปาล์มร่วงที่สุกตามธรรมชาติ 5-10 เมล็ดต่อทะลาย และหากเกษตรกรท่านใดที่จ้างตัดปาล์มน้ำมัน ควรช่วยกำกับและควบคุมให้ผู้รับจ้างตัดปาล์มน้ำมัน ให้ได้คุณภาพดังกล่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"จับตาผลผลิตปาล์มพุ่ง คาดปีหน้าแตะ14.7ล้านตัน-เตือนตัดผลผลิตคุณภาพ". (18-12-2560). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 19-12-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/309332