เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กยท.ปล่อยกู้สวนยางรายละ5หมื่น l ดอกเบี้ยร้อยละ2ลงทุนปลูกพืชผสมผสานเสริมรายได้

18 ธันวาคม 2560
5,976
นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. มีนโยบายสนับสนุนเกษตรกรปลูกสวนยางแบบเกษตรผสมผสาน หรือปลูกพืชเชิงซ้อน โดยจะสนับสนุนเงินทุนให้กู้เพื่อนำมาประกอบอาชีพจากกองทุนพัฒนายางพารารายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ซึ่งจะเพียงพอสำหรับการนำไปลงทุนประกอบอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรชาวสวนยางโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยได้อย่างยั่งยืน
สำหรับอาชีพเสริมในการทำสวนยางแบบผสมผสานนั้นมีหลากหลายรูปแบบ เกษตรกรอาจจะปลูกพืชแซมยาง หรือพืชร่วมยางก็ได้ เช่น การปลูกข้าวไร่ สับปะรด อ้อยคั้นน้ำ กล้วย มะละกอขมิ้นชัน ข่า ตะไคร้ น้าวัวตัดดอก ขิงแดง ดาหลา ไผ่เลี้ยงหวาน ไผ่ตง ไผ่กิมซุ่ง หวายกินหน่อ สละ ไม้ผลต่างๆ เห็ดต่างๆ ผักเหลียง ผักกูด ผักหวานป่า เป็นต้น

นอกจากนี้ เกษตรกรชาวสวนยางอาจจะนำเงินมาลงทุนประกอบอาชีพเสริมด้านปศุสัตว์ หรือทำประมงแบบผสมผสานในสวนยางก็ได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงแพะ การเลี้ยงหมูหลุม (หรือหมูบังเกอร์) เลี้ยงไก่พื้นเมือง เป็ด การเพาะจิ้งหรีด ชันโรง ด้วงสาคู เลี้ยงผึ้งพันธุ์ หนอนนก การเลี้ยงกบหรือปลาดุกในบ่อซีเมนต์หรือบ่อพลาสติก ภายในสวนยาง เป็นต้น หรือแม้การประกอบอาชีพเสริมอื่นๆ เช่น การทำปุ๋ยอินทรีย์ การแปรรูปสินค้าเกษตร การท่อผ้า เป็นต้น ซึ่ง กยท.พร้อมที่จะให้การสนับสนุนทั้งเงินทุนและความรู้ในการประกอบอาชีพเสริมดังกล่าว โดยเกษตรกรสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้จากหน่วยงานของ กยท.ในพื้นที่นั้นๆ

อย่างไรก็ตาม การทำอาชีพเสริมจะประสบผลสำเร็จได้นั้น เกษตรกรจะต้องมีความขยัน อดทน และที่สำคัญจะต้องเกิดจากความต้องการของเกษตรกรจริงๆ ซึ่งที่ผ่านมามีเกษตรกรหลายรายที่ประสบผลสำเร็จในการทำสวนยางแบบผสมผสานดังกล่าว ทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ไม่ว่าราคายางพาราจะตกต่ำหรือวิกฤติแค่ไหนก็ตาม

รองผู้ว่าฯ กยท.กล่าวต่อว่า สำหรับสวนยางเก่าที่ต้องการโค่นเพื่อปลูกใหม่ กยท. มีเป้าหมายที่จะโค่นสวนยางเก่าให้ได้ปีละ 400,000 ไร่ และปลูกทดแทนด้วยยางพันธุ์ดีประมาณ 200,000 ไร่ ที่เหลือปลูกแทนด้วยพืชเศรษฐกิจอื่นๆ หรือไม้ผล จะทำให้ในแต่ละปีได้ผลผลิตที่ดีมาทดแทนผลผลิตที่เสื่อมสภาพ โดยเกษตรกรจะได้รับเงินสนับสนุนไร่ละ 16,000 บาท ทั้งนี้เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กยท.ปล่อยกู้สวนยางรายละ5หมื่น l ดอกเบี้ยร้อยละ2ลงทุนปลูกพืชผสมผสานเสริมรายได้". (18-12-2560).
แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 19-12-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/309334