เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ว้าว สับปะรดภูเก็ตลูกละ 15,430 บาท มี 9 ลูกในโลก ส่งมอบช่วงตรุษจีน พร้อมเปิดจองลูกละ 1,543 บาทอีก 100 ลูก

15 ธันวาคม 2560
2,695
ศูนย์ข่าวภูเก็ต - บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จับมือวิสาหกิจชุมชนสับปะรดภูเก็ต จัดแคมเปญ "อ่องหลาย โป๊ปี่เปงอ๊าน" รับโชคตลอดปี เปิดจองสับปะรดภูเก็ตลูกละ 1,543 บาท 100 ลูก ที่ดีที่สุดเท่านั้น หวังสร้างกระแสให้เกษตรกรหันมาปลูก และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สับปะรดภูเก็ตมากยิ่งขึ้น พิเศษสุด ปีนี้เปิดจองสับปะรดออแกนิก จากสวนผู้ว่าราชการจังหวัด ลูกละ 15,430 บาท ที่มีเพียง 9 ลูกเท่านั้น ส่วนประชาชนทั่วไปสามารถเลือกซื้อสับปะรดภูเก็ตแท้ๆ ลูกละ 30-35 บาท ได้ตามจุดจำหน่ายทั่วไป
ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วย นายวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำกัด นายวิชัย แซ่ตัน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดภูเก็ต แถลงข่าว "อ่องหลาย 2018 โป๊ปี่เป่งอ๊าน : เปิดจองสับปะรดภูเก็ตที่ดีที่สุดของปี 2561"

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต แถลงถึงความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของสับปะรดภูเก็ต ว่า ปัจจุบันพื้นที่สำหรับทำเกษตรในภูเก็ตลดน้อยลง จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง และยั่งยืนในอนาคตทั้งระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สับปะรดภูเก็ต ที่ได้รับสมญานามว่า เป็นราชินีของผลไม้แห่งอันดามัน ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะที่มีลักษณะผลทรงกระบอกขนาดใหญ่ ตาลึก รสหวาน กรอบ เนื้อมีสีเหลืองสม่ำเสมอทั้งผล มีเยื่อใยน้อย มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว และมีแกนผลที่กรอบมาก ทำให้มีเสน่ห์เฉพาะ

อย่างไรตาม มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะสับปะรดภูเก็ต ต้องผ่านการยกระดับให้มีความเป็นมาตรฐานสากล เช่น ผ่านการรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชีทางภูมิศาสตร์ หรือ GI (Geographical Indication) ระบบการจัดการคุณภาพ GAP (Good Agricultural Practices) เป็นต้น
นายนรภัทร กล่าวต่อไปว่า สับปะรดภูเก็ตต้องมีความปลอดภัยไร้สารเคมี โดยเน้นที่เกษตรอินทรีย์ หรือออแกนิก และต้องสามารถตรวจสอบได้ถึงแหล่งที่มาของสับปะรดภูเก็ต ผ่านระบบ QR Code นอกจากนี้ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยเฉพาะสับปะรดภูเก็ตผ่านกลไกการขับเคลื่อนของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยในการจัดงาน อ่องหลาย 2018 โป๊ปี่เป่งอ๊าน : เปิดจองสับปะรดภูเก็ตที่ดีที่สุดของปี 2561 ครั้งนี้

นับว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางการตลาด ในการสร้างรายได้ยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สับปะรดภูเก็ตแท้ ผ่านบรรจุภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งยังใช้สับปะรดภูเก็ตแทนสื่อความหมายอันเป็นมงคล ตามคติความเชื่อของชาวจีนฮกเกี้ยนในจังหวัดภูเก็ต ที่เรียกสับปะรดในภาษาจีนฮกเกี้ยน ว่า ?อ่องหลาย? อันสื่อความหมายถึงโชคลาภ

"การจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สับปะรดภูเก็ตให้มีมูลค่าสูงเพื่อการสร้างรายได้ที่มั่นคง และยั่งยืนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบูรณาการในทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ ผ่านกลไกของประชารัฐ โดยมีบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ร่วมกับชุมชน และทางภาครัฐ หากการบูรณาการสานพลังดังกล่าวเป็นไปอย่างเข้มแข็ง เชื่ออย่างยิ่งว่า จะสามารถช่วยส่งเสริม และยกระดับให้ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะสับปะรดภูเก็ตสามารถมีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้น สามารถสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไปในอนาคต"
ด้าน นายวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำกัด กล่าวว่า สืบเนื่องจากการจัดโครงการ "สับปะรดภูเก็ต" แคมเปญ "อ่องหลาย โป๊ปี่เปงอ๊าน" (กินสับปะรดภูเก็ตรับโชคลาภ) ด้วยการเปิดจองสับปะรดภูเก็ต จำนวน 100 ลูกๆ ละ 1,543 บาท ให้แก่บุคคลทั่วไป เมื่อเดือนพฤศจิกายนของปีที่ผ่านมา และได้มีการส่งมอบก่อนวันตรุษจีน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น แคมเปญดังกล่าวได้ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยสามารถสร้างรายได้จากการจัดงานในครั้งที่ผ่านมากว่า 300,000 บาท จากความสำเร็จที่ผ่านมานี่เอง ในปีนี้ ทางบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้กำหนดจัดงานภายใต้ชื่องาน อ่องหลาย 2018 โป๊ปี่เป่งอ๊าน : เปิดจองสับปะรดภูเก็ตที่ดีที่สุดของปี 2561 จำนวน 100 ลูก

เพื่อจุดประกายให้เกษตรกรหันมาให้ความสำคัญต่อการปลูกสับปะรดพันธ์ภูเก็ต "แท้" ซึ่งเหลือพื้นที่ปลูกเพียง 2,200 ไร่ ให้คงอยู่ต่อไป ส่งเสริม และสร้างรายได้ให้เกษตรกรให้มีช่องทางการจำหน่ายสับปะรดภูเก็ตแท้อย่างยั่งยืน ส่งผลต่อเนื่องให้เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด และประเทศให้มีความมั่นคง และยั่งยืน ยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้แก่สับปะรดภูเก็ตแท้ ผ่านบรรจุภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และความเป็นมงคล ตามความเชื่อของชาวภูเก็ตที่ว่า การใช้สับปะรดเป็นส่วนหนึ่งของการไหว้บูชาช่วงตรุษจีน มีความเชื่อว่า ช่วยให้มีโชคลาภตามชื่อภาษาจีนฮกเกี้ยนของสับปะรดว่า "อ่องหลาย" รวมไปถึงสร้างกระแส และประชาสัมพันธ์ประโยชน์ จุดเด่น และคุณค่าทางโภชนาการของสับปะรดภูเก็ตที่โดดเด่น และมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว โดยสับปะรดทั้ง 100 ลูก เป็นสับปะรดที่ดีที่สุดจากผลผลิตทั้งหมด 7 ล้านลูก
นอกจากนั้น ปีนี้เป็นปีพิเศษสุด นอกจากจะเปิดให้จองสับปะรดราคาลูก 1,543 บาท แล้ว ทางกลุ่มยังได้คัดเลือกสับปะรดออแกนิกที่ปลูกในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นแปลงสับปะรดที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นคนปลูกเอง จำนวน 9 ลูก เปิดให้จองด้วยในราคาลูกละ 15,430 บาท ซึ่งสับปะรดดังกล่าวทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จะส่งมอบให้ผู้จองด้วยตัวเอง ในช่วงตรุษจีน เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่จะถึงนี้ ในกล่องในบรรจุภัณฑ์ที่ถูกออกแบบโดยดีไซเนอร์ระดับโลก Ms.Ludmila letnikova ภายในกล่องมีสับปะรด 1 ลูก เกลือเคยภูเก็ต 1 กระปุก จี้ทองคำมงคลรูปสับปะรด 2 สลึง ส่วนลูกละ 1,543 บาทนั้น จะแตกต่างเพียงไม่มีจี้ทองคำเท่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองได้ที่บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำกัด
อย่างไรก็ตาม ประชาชนทั่วไปที่ต้องการซื้อสับปะรดภูเก็ตแท้ๆ นั้น ขณะนี้ทางจังหวัดภูเก็ต มีจุดจำหน่ายอยู่หลายจุดด้วยกัน โดยจะเลือกซื้อได้ตามจุดจำหน่ายสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของจังหวัดภูเก็ต ที่มีตราสัญลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต และกรมส่งส่งเสริมการเกษตร จะได้สับปะรดภูเก็ตแท้อย่างแน่นอน เนื่องจากในปัจจุบันมีสับปะรดจากต่างจังหวัดเข้ามาวางจำหน่ายในภูเก็ตเป็นจำนวนมาก โดยสามารถเลือกซื้อได้ที่จุดหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต หน้า สภ.กะรน ประตูเมืองภูเก็ต บ้านท่าฉัตรไชย จุดตรงข้ามบริษัทโตโยต้าเน็ก และจุดขาออกบริเวณใกล้โตโยต้าเน็ก ราคาอยู่ที่ลูกละ 30-35 บาทเท่านั้น เป็นสับปะรดภูเก็ตที่ผ่านกระบวนการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีคิวอาร์โค้ด เป็นต้น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ว้าว สับปะรดภูเก็ตลูกละ 15,430 บาท มี 9 ลูกในโลก ส่งมอบช่วงตรุษจีน พร้อมเปิดจองลูกละ 1,543 บาทอีก
100 ลูก". (15-12-2560). ผู้จัดการออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 15-12-2560, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com/south/detail/9600000126136