เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรยกเครื่องมาตรฐานพืชสมุนไพร ติดปีกสินค้าไทยก้าวไกลลุยตลาดโลก

12 ธันวาคม 2560
2,668
นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า พืชสมุนไพรกำลังเป็นสินค้าที่มีความต้องการสูง ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในรูปวัตถุดิบสมุนไพร สารสกัด ยา อาหารและอาหารเสริม เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สปา และผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เป็นต้น
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาไทยยังไม่ได้จัดทำมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพรครอบคลุมตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยว จนถึงการคัดบรรจุ ทำให้ผลผลิตสมุนไพรไทยยังไม่มีการรับรองมาตรฐานการเกษตร ที่ดี(จีเอพี) และสมุนไพรอินทรีย์ มกอช. จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงพาณิชย์ จัดทำร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทาง การเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางยกระดับมาตรฐานคุณภาพสมุนไพรไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าปัจจุบันและสอดรับกับมาตรฐานสากล

"ร่างมาตรฐานดังกล่าว มีเนื้อหาครอบคลุมข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตพืชสมุนไพร ทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ซึ่ง มกอช.ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อร่างมาตรฐานฯจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ายไปแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งปรับปรุงร่างมาตรฐานให้มีความเหมาะสม ก่อนเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรพิจารณาประกาศใช้เป็นมาตรฐานของประเทศต่อไป"

อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่ามูลค่าการใช้สมุนไพรทั่วโลกจะมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มเป็น 115,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยในปี 2563 มูลค่าทางการตลาดเพิ่มขึ้น 8% ต่อปี เนื่องจากประชากรในหลายประเทศก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เกษตรยกเครื่องมาตรฐานพืชสมุนไพร ติดปีกสินค้าไทยก้าวไกลลุยตลาดโลก". (11-12-2560). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 12-12-2560, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/1149628