เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรฯล้อมคอกส้มแมนดารินจากจีน จับมือกรมศุลกำหนดจุดตรวจร่วมสกัดปนเปื้อนโรค-แมลง
21 พฤศจิกายน 2560
1,379
กรมวิชาการเกษตร เปิดแผนสกรีนส้มแมนดารินนำเข้าจากจีนให้เป็นไปตามเงื่อนไขการนำเข้า จับมือกรมศุลกากรกำหนดจุดตรวจส้มร่วมกัน สกัดผลส้มมีกิ่งและใบติดมาทำลายพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ เผยยอดการนำเข้าตั้งแต่เดือนตุลาคม ปัจจุบันจำนวนกว่า 9 พันตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 277 ล้านบาท
นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคม เป็นฤดูกาลที่ประเทศไทยนำเข้าส้มแมนดารินจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวนมาก โดยผ่านด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง โดยที่ผ่านมาพบปัญหาการมีใบและกิ่งติดมากับผลส้ม ซึ่งไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 และข้อตกลงตามพิธีสารไทย-จีน

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชที่อาจติดมากับใบและกิ่งส้ม ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ด่านตรวจพืชแหลมฉบังจึงได้จัดทำแผนเฝ้าระวังและควบคุมการนำเข้าส้มแมนดารินจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้จัดประชุมร่วมกันระหว่าง เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ผู้ประกอบการและตัวแทนผู้ประกอบการนำเข้า เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติการตรวจปล่อยและนำเข้าผลส้ม
แมนดาริน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการนำเข้าของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

โดยขอความร่วมมือกำหนดสถานที่ ตรวจร่วมสินค้าเกษตร ระหว่างศุลกากรกับด่านตรวจพืชแหลมฉบัง พร้อมกับกำหนดวิธีสุ่มตรวจโดยเปิดสินค้าทุกตู้ คอนเทรนเนอร์ 100 เปอร์เซ็นต์ กำหนดรูปแบบในการสุ่มเปิดตรวจ 2 รูปแบบ โดยพิจารณาจากประวัติการนำเข้าของผู้นำเข้าแต่ละรายที่มีประวัติการนำเข้าดีไม่ผิดเงื่อนไขการนำเข้า จะได้รับการพิจารณาสุ่มตรวจ 1 : 3 ของจำนวนตู้สินค้าทั้งหมดที่นำเข้าในวันนั้น พร้อมกับได้วางมาตรการติดตามและเฝ้าระวังหลังการตรวจปล่อย จากด่านตรวจพืชแล้ว โดยขอความร่วมมือสารวัตรเกษตรและตำรวจเศรษฐกิจตรวจสอบการครอบครองส้มแมนดารินของผู้นำเข้า ณ ตลาดไทยตลาดไทยไอยรา ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดค้าส่งอื่นๆ ด้วย

สำหรับการดำเนินการเมื่อตรวจพบแมลงศัตรูพืชทั่วไปที่มีชีวิต ให้กำจัดโดยการรมยาโดยผู้นำเข้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วจึงอนุญาตให้นำเข้าได้ แต่หากพบศัตรูพืชกักกันจะรมยาแล้วให้ผู้นำเข้าส่งสินค้ากลับไปยังประเทศต้นทางพร้อมหนังสือแจ้งเตือน กรณีตรวจพบกิ่งและใบส้มติดมาให้ผู้นำเข้าดำเนินการกำจัดใบและกิ่งออกให้หมดโดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมงภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช

"การนำเข้าส้มแมนดารินจากประเทศจีนตั้งแต่เดือนตุลาคม-ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการนำเข้าส้มแมนดารินมาในประเทศแล้ว 24 ราย จำนวน 314 ชิพเม้นท์ ปริมาณการนำเข้า 9.25 พันตัน มูลค่า 277.14 ล้านบาท ซึ่งการนำเข้าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวยังไม่พบการปฏิบัติที่ผิดเงื่อนไขการนำเข้าแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากมีการตรวจพบผู้นำเข้ารายใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการนำเข้าสิ่งต้องห้าม ได้แก่ การลักลอบนำเข้า การปลอมแปลงเอกสาร จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ" อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เกษตรฯล้อมคอกส้มแมนดารินจากจีน จับมือกรมศุลกำหนดจุดตรวจร่วมสกัดปนเปื้อนโรค-แมลง". (21-11-2560).
แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 21-11-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/304324
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
22-27°C
เชียงใหม่
21-23°C
นครราชสีมา
20-24°C
ชลบุรี
22-27°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×