เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กยท.ย้ำติดตามราคายางใกล้ชิดดันยอดใช้ในปท.

31 ตุลาคม 2560
1,108
กยท. แจงมาตรการสร้างเสถียรภาพราคายาง ย้ำติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด ควบคู่การผลักดันใช้ในประเทศ
นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) แจงสถานการณ์ยางพาราที่ผ่านมา และแนวทางการจัดการของ กยท. ว่า กยท. ให้ความสำคัญ และติดตามสถานการณ์ราคายางปัจจุบันอย่างใกล้ชิด รวมถึงได้ดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผนงานแก้ไขปัญหาราคายางผันผวน และการสร้างเสถียรภาพด้านราคา โดยระดับราคายางในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ที่ผ่านมา ราคายางในประเทศมีการปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันกับราคายางในตลาดล่วงหน้าทั้ง 3 ตลาดของต่างประเทศ ประกอบด้วย โตเกียว เซี่ยงไฮ้ ไซคอม ที่มีการปรับตัวลดลงทุกตลาด โดยราคายางแผ่นรมควันในตลาดกลาง 3 ตลาดหลัก ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 52.07 บาท/กิโลกรัม ปรับตัวลดลง ร้อยละ 5.55 ขณะที่ราคาเฉลี่ยตลาดโตเกียว อยู่ที่ 58.94 บาท/กิโลกรัม ลดลง ร้อยละ 8.69 ตลาดเซี่ยงไฮ้ อยู่ที่ 66.63 บาท/กิโลกรัม ลดลง ร้อยละ 13.17 และตลาดไซคอม อยู่ที่ 58.12 บาท/กิโลกรัม ลดลง ร้อยละ 7.61

ทั้งนี้ กยท. ได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในทุกพื้นที่เพื่อเป็นสายตรวจยางพารา ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยได้มีการเจรจาหารือกับผู้ประกอบการรวมทั้งได้เร่งผลักดันให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเข้ามาเป็นเครือข่ายตลาดกลางยางพารา เพื่อจะได้ซื้อขายผลผลิตในราคาเดียวกันกับราคาตลาดกลาง พร้อมทั้งส่งเสริมกานใช้ยางภายในประเทศ ในการก่อสร้าง ทางถนน หรือกิจกรรมอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กยท.ย้ำติดตามราคายางใกล้ชิดดันยอดใช้ในปท.". (30-10-60). สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. .: สืบค้นเมื่อ 31-10-60 , เข้าถึงได้จาก : http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=819401