เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ติดตามความก้าวหน้า ฝายบ้านเขาแดงพัฒนาฯ

24 ตุลาคม 2560
2,582
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมคณะฯ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนา ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านเขาแดงพัฒนาที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร โดยมีผู้แทนจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน

พร้อมกันนี้องคมนตรีและคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ซึ่งพบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการเกิดขึ้นของโครงการ ด้วยจะเอื้อต่อการประกอบอาชีพ และประชาชนส่วนใหญ่ที่ทำการเกษตรเป็นหลัก เมื่อมีน้ำเพียงพอในช่วงฤดูแล้ง และสามารถบริหารจัดการน้ำได้ในช่วงฤดูฝน ผลผลิตทางการเกษตรก็จะไม่ได้รับผลกระทบ ขณะเดียวกันก็จะได้รับผลผลิตอย่างเต็มที่

สำหรับโครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกิดขึ้นจากราษฎรบ้านเขาแดงพัฒนา ได้มีหนังสือขอพระราชทานโครงการฝายทดน้ำคลองตาโนด เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค?บริโภค และการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรโดยปลูกมันสำปะหลัง ลำไย ข้าวโพด และเลี้ยงโคนมเป็นหลัก มีแหล่งน้ำต้นทุน ได้แก่ บ่อน้ำบาดาล และคลองตาโนด

แต่ในช่วงฤดูแล้งจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยเทศบาลตำบลทับช้างมีราษฎรรวม 18 หมู่บ้าน 5,617 ครัวเรือน รวม 16,295 คน พื้นที่มีลักษณะเป็นเนินเขาด้านตะวันตกติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว และพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าไม้

และเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรครั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ดำเนินงานก่อสร้างฝายเขาแดงพัฒนา จำนวน 1 แห่ง ขุดลอกหน้าฝายบนพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ และขุดลอกคลองตาโนดระยะทางประมาณ 1,400 เมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ของราษฎรที่เสียสละที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานครั้งนี้

และเมื่อขุดลอกแล้วเสร็จทำให้เพิ่มความจุของปริมาณน้ำได้ถึง 80,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในช่วงฤดูแล้งได้ประมาณ 2,000 ไร่
และด้วยพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการบำบัดทุกข์แก้ไขความเดือดร้อนให้กับปวงชนชาวไทย ณ วันนี้ราษฎรบ้านเขาแดงพัฒนา ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างสมบูรณ์ ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ

และจากความร่วมมือเสียสละที่ดินของราษฎรเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน อันจะเป็นตัวอย่างในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้กับพื้นที่
อื่น ๆ ต่อไป.


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ติดตามความก้าวหน้า ฝายบ้านเขาแดงพัฒนาฯ". (23-10-60). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 24-10-60 ,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th/agriculture/605810