เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เลื่อนใช้กฏหมายควบคุม ลอบนำปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรท ทำระเบิด

20 ตุลาคม 2560
1,432
กรมวิชาเกษตร เห็นด้วยเลื่อนใช้กฏหมาย ควบคุมลอบนำปุ๋ย-แอมโมเนียมไนเตรท ไปใช้ทำพลุ-ระเบิดออกไป เป็น 1 ม.ค. ปี 62 เพื่อให้เวลาเอกชนปรับตัว
เมื่อวันที่ 19 ต.ค. นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ครม. มีมติเลื่อนวันประกาศใช้ พ.ร.บ.กระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้สินค้าใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องอนุญาตและกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร(ฉบับที่ 2) พ.ศ. .. ตามที่ ประกาศฯ ใช้บังคับเป็นวันที่ 1 ม.ค.2562 จากกำหนดการเดิม 1 ม.ค.2561 ซึ่งในการประชุม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นด้วยกับการเลื่อนวันประกาศ เนื่องจากจะทำให้ภาคเอกชนมีระยะเวลาในการทดลองใช้ระบบงานที่พัฒนาขึ้นใหม่ โดยประกาศดังกล่าวออกโดยมีเจตนารมณ์ให้รองรับกับมาตรการป้องกันการนำสินค้าไปใช้เป็นอาวุธของสหประชาชาติ ป้องกันการนำปุ๋ยเคมีที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้เป็นอาวุธก่อการร้าย

เท่าที่รู้มีสารเคมีที่ชาวนา และชาวสวนลำไยใช้ สามารถนำไปใช้ทำระเบิด หรือ พลุ ได้ จึงมีการกำหนดให้ขึ้นทะเบียนสารเคมีบางตัว ที่เป็นทั้งสารเคมีเพื่อการทำการเกษตร ส่วนสารเคมีที่สามารถนำไปผลิตอาวุธจะต้องไปขึ้นทะเบียนในหน่วยงานที่กฏหมายกำหนด เพื่อการควบคุมและตรวจสอบ ป้องกันการลักลอบใช้สารเคมีไม่ตรงวัตถุประสงค์ มีการนำสารเคมีที่ใช้ในการทำนา ทำสวนลำไยไปใช้ในการทำระเบิด

สำหรับสารเคมีที่สามารถเป็นส่วนผสมในการทำอาวุธเพื่อก่อการร้าย มี 2 ชนิด คือ ปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรท ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นวัตถุระเบิด ปัจจุบันควบคุมโดยกระทรวงกลาโหม และกรมวิชาการเกษตรไม่รับขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยเคมี ตามประกาศ โดยกรมวิชาการเกษตร ได้ยกเลิกการควบคุมแอมโมเนียมไนเตรทเป็นปุ๋ยเคมีและปุ๋ยยูเรีย สามารถนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในการระเบิดได้ เช่น การระเบิดหินในเหมืองแร่ต่างๆ ซึ่งการนำยูเรียไปใช้เพื่อเป็นวัตถุระเบิดมีการควบคุมอยู่แล้ว เว้นแต่นำไปใช้เป็นปุ๋ยเท่านั้น จึงอยู่ในการควบคุมของกรมวิชาการเกษตร สำหรับกระทรวงพาณิชย์ เจ้าของกฏหมายฉบับนี้ สามารถเป็นผู้กำกับดูแลเส้นทางเดินของปุ๋ยยูเรีย มิให้นำไปใช้เป็นวัตถุระเบิดได้เช่นเดียวกับกระทรวงกลาโหม.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เลื่อนใช้กฏหมายควบคุม ลอบนำปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรท ทำระเบิด". (20-10-2560). เดลินิวส์.:
สืบค้นเมื่อ 20-10-2560, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/1103395