เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปรับ พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช เปิดช่องเกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองได้

09 ตุลาคม 2560
2,881
กรมวิชาการเกษตรปรับปรุง พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช ให้เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองได้ พร้อมคุ้มครองสิทธิ์นักปรับปรุงพันธุ์พืช สร้างแรงจูงใจเร่งปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่
นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เนื่องจากบทกฎหมายตาม พ.ร.บ.นี้มีข้อติดขัดทั้งในด้านการปฏิบัติงาน รวมทั้งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถให้ความคุ้มครองสิทธิ์นักปรับปรุงพันธุ์พืชได้อย่างเต็มที่ และมีบางข้อที่จำกัดโอกาสการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ๆ อีกทั้ง ไม่ส่งเสริมให้ชุมชนอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์พืชของชุมชนไว้

ดังนั้น จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช ผ่านเว็บไซต์ภายในของกรมวิชาการเกษตร ในวันที่ 5-20 ต.ค. 2560 ก่อนจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) และหากมีการเห็นชอบ จะส่งร่างดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ก่อนเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

สำหรับการปรับแก้ไขกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชครั้งนี้ ส่งผลดีต่อผู้เกี่ยวข้องหลายกลุ่ม ได้แก่ 1. เกษตรกรผู้ค้าและผู้ปลูก มีทางเลือกมากขึ้นในการเลือกชนิดพืชและพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่เหมาะสมใช้เพาะปลูกตามความต้องการ ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพของผลผลิตให้ได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น

นอกจากนี้ เกษตรกรจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ทันสมัย โดยที่เกษตรกรยังสามารถใช้พันธุ์พืชพื้นเมือง และเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกได้เองตามปกติ ส่วนพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครอง เกษตรกรยังสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกในพื้นที่ของตนเองได้ตามสิทธิพิเศษสำหรับเกษตรกร ที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของร่างพระราชบัญญัติฯ

2. นักปรับปรุงพันธุ์พืชไทย มีแรงจูงใจในการลงทุนวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และมีแหล่งพันธุกรรมที่มีความหลากหลาย ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์มากขึ้น มีการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์มากยิ่งขึ้น และจะมีจำนวนนักปรับปรุงพันธุ์เพิ่มมากขึ้น

3. ผู้บริโภคและอุตสาหกรรมแปรรูป มีทางเลือกที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และสามารถเลือกซื้อผลิตผลและผลิตภัณฑ์พืชได้ตรงกับความต้องการ มีพันธุ์พืชใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดแคลน ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น

4. การลงทุนด้านเมล็ดพันธุ์พืช มีการขยายการลงทุนด้านการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ ทั้งเพื่อใช้ในประเทศและส่งออก นักลงทุนมีความเชื่อมั่น ดึงดูดให้เข้ามาลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาในประเทศมากขึ้น

"เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่มีข้อกังวลว่า ต่อไปจะไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเองได้เหมือนที่เคยปฏิบัติมา รวมทั้งราคาเมล็ดพันธุ์ที่อาจจะสูงขึ้น และกลัวการกระทำผิดที่ละเมิดโดยไม่รู้ตัวมากก่อน ซึ่งต่อมา ภายหลังจากได้รับความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรที่ลงพื้นที่ไปอธิบายแล้ว เกษตรกรส่วนมากมีความเข้าใจ และไม่คัดค้านการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายแล้ว"

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปรับ พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช เปิดช่องเกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองได้". (08-10-2560). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 09-10-2560, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/1093195