เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
รัฐบาลสนับสนุนเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา
27 กันยายน 2560
1,750
นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.คณะรัฐมนตรีวานนี้ (27 ก.ย.) เห็นชอบการส่งเสริมให้ชาวไร่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา เนื่องจากปัจจุบันไทยใช้ข้าวโพดสำหรับการผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์สัดส่วนถึงร้อยละ 95 ของการปลูกข้าวโพดทั้งหมดและต้องการประมาณ 6-8 ล้านตันต่อปี ขณะที่การปลูกทำได้เพียง 4-5 ล้านตันต่อปี และพบว่าการปลูกข้าวโพดแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงต้นฤดูฝนปลูกสัดส่วนร้อยละ 72 ช่วงปลายฝน สัดส่วนร้อยละ 23 และช่วงหน้าแล้งปลูกร้อยละ 5 โดยพบว่าผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันเมื่อได้ปลูกในช่วงต้นฤดูฝนจะทำให้ราคาผลิตผลิตตกต่ำ จึงต้องการปรับสัดส่วนมาเน้นการปลูกในช่วงหน้าแล้ง
ทั้งนี้ แบ่งเป็นสัดส่วนใหม่ คือ ช่วงต้นฤดูฝนปลูกสัดส่วนร้อยละ 30 ช่วงปลายฝน สัดส่วนร้อยละ 20 และช่วงหน้าแล้งปลูกร้อยละ 50 เน้นช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายใน 31 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงหนือ ภาคกลาง พื้นที่ 700,000 ไร่ เกษตรกร 47,000 ราย หากเกษตรกรเข้าร่วมโครงการรับการช่วยเหลือจะได้รับเงินอุดหนุน 2,000 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 15 ไร่ ใช้งบประมาณ 1,421 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560- มิถุนายน 2561 โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปล่อยสินเชื่อสำหรับการปลูก 4,000 บาทต่อไร่ คิดดอกเบี้ยร้อยละ 4 เพื่อต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกข้าวโพดในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ติดต่อลงทะเบียนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"รัฐบาลสนับสนุนเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา". (27-09-2560). ผู้จัดการออนไลน์.:
สืบค้นเมื่อ 27-09-2560, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com/uptodate/detail/9600000098858
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
20-30°C
เชียงใหม่
15-30°C
นครราชสีมา
16-31°C
ชลบุรี
20-28°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-27°C