เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
กสม. เสนอแก้ไขประกาศการยางฯ แก้ปัญหาการละเมิดสิทธิ-ความเหลื่อมล้ำ
25 กันยายน 2560
977
เมื่อวันที่ 24 กันยายน นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กล่าวว่า ที่ประชุม กสม.ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครอง ได้พิจารณาและมีมติส่งเรื่องไปให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ร่วมกันทบทวนและแก้ไขประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2558 ในส่วนที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางของกลุ่มคนกรีดยางรายย่อยซึ่งมีสิทธิได้รับผลผลิตจากต้นยางในสวนยางนั้น ให้สอดคล้องกับเหตุผลและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
สืบเนื่องจากมีคนกรีดยางรายย่อยในจังหวัดภาคใต้รวม 91 คน ร้องต่อ กสม. กรณีได้รับการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ทำให้เสียสิทธิประโยชน์ที่จะพึงได้รับจากรัฐ จากการที่สำนักงานสาขาของการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. ไม่รับขึ้นทะเบียนผู้ร้องทั้ง 91 คน เป็นเกษตรกรชาวสวนยาง เนื่องจากไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือเอกสารรับรองเกี่ยวกับที่ดินมายื่นประกอบการพิจารณา ตามที่กำหนดไว้ในประกาศข้างต้น

"กสม.เห็นว่า เนื้อหาของประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ.2558 เป็นการกระทบสิทธิของคนกรีดยางรายย่อยเกินสมควร ทำให้ไม่ได้รับโอกาสในการเข้าถึงสิทธิต่างๆ ที่จะพึงมีพึงได้ เป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล ก่อให้เกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคม ไม่สอดคล้องกับมาตรา 27, 40 ,73, และ 77 ของรัฐธรรมนูญ 2560 และหลักสิทธิมนุษยชนตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่รัฐไทยให้การรับรอง" นายวัสกล่าว

ที่มา มติชนออนไลน์

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กสม. เสนอแก้ไขประกาศการยางฯ แก้ปัญหาการละเมิดสิทธิ-ความเหลื่อมล้ำ". (24-09-2560).
ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 25-09-2560, เข้าถึุงได้จาก : https://www.prachachat.net/economy/news-44291
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
16-28°C
เชียงใหม่
15-26°C
นครราชสีมา
12-25°C
ชลบุรี
17-28°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
24-28°C