เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมวิชาการเกษตร จับมือกลุ่มวังขนาย ขยายฐานการผลิตอ้อยอินทรีย์ ในพื้นที่จังหวัด

13 กันยายน 2560
1,975
นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า จังหวัดมหาสารคาม และกรมวิชาการเกษตรได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตอ้อยอินทรีย์และอ้อยสะอาดปลอดภัย กับกลุ่มวังขนาย ในการขยายพื้นที่ปลูกอ้อยอินทรีย์ ผลิตน้ำตาลออร์แกนิกมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร 4 หมื่นตันต่อปี
ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อน 3 กิจกรรม คือ การขยายพื้นที่ปลูกอ้อยอินทรีย์ที่งดใช้สารเคมีทุกชนิด ไม่ใช้อ้อยจากการตัดต่อพันธุกรรม มีการฟื้นฟูอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ยั่งยืน การผลิตอ้อยและน้ำตาลปลอดภัย โดยใช้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสม หรือจีเอพี เพื่อควบคุมการใช้สารเคมีเท่าที่จำเป็น ผลิตน้ำตาลปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ลดมลพิษจากการเผาอ้อยโดยรณรงค์ให้เกษตรกรตัดอ้อยสด การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยในแปลงอ้อย โดยเกษตรสามารถผสมปุ๋ยใส่แปลงอ้อยตามผลวิเคราะห์ตัวอย่างดินได้ ช่วยลดต้นทุนและป้องกันการเสื่อมของหน้าดิน

ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคามมีเกษตรกรอ้อยอินทรีย์ จำนวน 283 ราย พื้นที่ประมาณ 4,554 ไร่ และผ่านการตรวจรับของมาตรฐาน Organic Thailand ของกรมวิชาการเกษตร จำนวน 90 ราย รวมพื้นที่ 1,502 ไร่ ได้ผลผลิตอ้อยอินทรีย์ 15,086 ตัน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ผู้สื่อข่าว : ณัฐพล ฉัตรพงศ์ไพบูลย์
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สวท.มหาสารคาม
http://thainews.prd.go.th