เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ครม.ทุ่มงบ 1.4 พันล้าน พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 185 โครงการ

24 สิงหาคม 2560
3,640
ครม.เทงบ 1,399 ล้าน พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 185 โครงการ วาง 3 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 2560 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน จำนวน 185 โครงการ งบประมาณ 1,399 ล้านบาท ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ ส่งเสริมการวิจัย เพื่อให้ได้พันธุ์พืช ปัจจัยการผลิต การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ อบรมเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ งบประมาณ 413 ล้านบาท จำนวน 100 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ จัดทำปัจจัยการผลิต ส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ พัฒนาศักยภาพการผลิต โดยส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ การเพาะเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ ส่งเสริมระบบแปลงใหญ่ ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ งบประมาณ 863 ล้านบาท จำนวน 31 โครงการ

พ.อ.อธิศักดิ์กล่าวต่อว่า ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ พัฒนามาตรฐานและระบบการตรวจรับรอง เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ งบประมาณ 106 ล้านบาท จำนวน 48 โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เช่น โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร งบประมาณ 15 ล้านบาท จำนวน 6 โครงการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ครม.ทุ่มงบ 1.4 พันล้าน พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 185 โครงการ". (22-08-2560). มติชน.: สืบค้นเมื่อ 24-08-2560,
เข้าถึงได้จาก : https://www.matichon.co.th/news/637803