เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ธ.ก.ส.ขานรับนโยบายคลัง เร่งขจัดหนี้นอกระบบ ลดภาระเกษตรกร

22 สิงหาคม 2560
3,019
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงการเร่งขจัดหนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์ ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ตามนโยบายกระทรวงการคลัง ว่า ธ.ก.ส. ได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบสำหรับเกษตรกรและครอบครัว โดยให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน เพื่อนำไปชำระหนี้สินนอกระบบ เป็นการลดภาระทางการเงินให้กับเกษตรกร โดยเตรียมวงเงินกู้ไว้รวม 10,000 ล้านบาท ให้กู้สูงสุดได้รายละไม่เกิน 100,000 บาท กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน และสูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท กรณีใช้ที่ดินจำนองค้ำประกัน คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือน หรือร้อยละ 12 บาทต่อปี ผลดำเนินงาน ปัจจุบัน จ่ายสินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้แล้ว 40,857 ราย เป็นเงินสินเชื่อ 3,978 ล้านบาท
นอกจากการนำหนี้นอกระบบให้เข้ามาอยู่ในระบบแล้ว ธ.ก.ส. ยังมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการดำเนินชีวิตขอเกษตรกรด้วย การให้ความรู้ การทำบัญชีครัวเรือน การประหยัดอดออม การสร้างรายได้จากอาชีพเสริม เช่น การทำกระยาสารท การทำข้าวเม่า ผ้าห่ม เป็นต้น ซึ่งจะทำให้การแก้ปัญหามีความยั่งยืนมากขึ้น และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกษตรกรกลับไปก่อหนี้นอกระบบขึ้นอีก นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ได้เตรียมวงเงินสินเชื่ออีกจำนวน 5,000 ล้านบาท เพื่อให้เกษตรกรสามารถกู้เงินกรณีมีความจำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในครัวเรือนต่าง ๆ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น โดยมีการผ่อนคลายหลักประกัน เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น ปัจจุบัน จ่ายสินเชื่อนี้แล้วจำนวน 2,780 ล้านบาท ช่วยเกษตรกรได้จำนวน 58,352 ราย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ธ.ก.ส.ขานรับนโยบายคลัง เร่งขจัดหนี้นอกระบบ ลดภาระเกษตรกร". (21-08-2560). ผู้จัดการ.: สืบค้นเมื่อ 22-08-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/UpToDate/ViewNews.aspx?NewsID=9600000085384&Keyword=%e0%a1%c9%b5%c3