เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ผู้ว่าฯ ราชบุรี ระดมสมองขับเคลื่อนสับปะรดบ้านคา ให้ใช้ตรา GI ส่งเสริมตลาดเต็มรูปแบบ

06 กรกฏาคม 2560
4,575
หลังจาก "สับปะรดบ้านคา" ของจังหวัดราชบุรี ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์แล้ว สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอใช้ตรา GI และแผนควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่าย "สับปะรดบ้านคา" เพื่อจะได้ขอใช้ตรา GI มาติดบนสินค้า เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจ.ราชบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ "สับปะรดบ้านคา" เห็นชอบคู่มือปฏิบัติงานฯ และแผนการควบคุมตรวจสอบฯ ซึ่งจะนำไปสู่การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด และผู้ค้าสับปะรด เพื่อขอใช้ตรา GI มาติดที่สินค้าได้อย่างถูกต้องต่อไป

ทั้งนี้ จังหวัดราชบุรีได้เตรียมแผนที่จะทำการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมตลาดสินค้าสับปะรดบ้านคาในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สับปะรดบ้านคา สินค้า GI สร้างชื่อเสียงให้จังหวัด สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างมั่นคง ยั่งยืนต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุภาพร ไทยเจียมอารีย์
ผู้เรียบเรียง : ชาณิภา สังฆะรัตน์
แหล่งที่มา : สวท.ราชบุรี

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ผู้ว่าฯ ราชบุรี ระดมสมองขับเคลื่อนสับปะรดบ้านคา ให้ใช้ตรา GI ส่งเสริมตลาดเต็มรูปแบบ". (06-07-2560).
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์.: สืบค้นเมื่อ 06-07-2560, เข้าถึงได้จาก : http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNEVN6007060010001