เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ก.เกษตรชงครม.ขอ งบกว่า2.2หมื่นล. เดินหน้าโครงการ9101ตามรอยพ่อ

04 กรกฏาคม 2560
2,367
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าวันที่ 4 กรกฎาคมนี้ กระทรวงเกษตรฯจะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)ขอดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน วงเงิน 22,895.63 ล้านบาท แบ่งเป็นงบสนับสนุนชุมชนเกษตร 22,752.5 ล้านบาท งบบริหารจัดการโครงการ 142.86 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณกลางปี เพื่อสนับสนุนในโครงการ 9,101 โครงการ และโครงการละ 2.5 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึง 5 ธันวาคม 2560
ทั้งนี้ โครงการ 9101 แต่ละชุมชนเสนอจะเป็นกิจกรรลักษณะลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้ 8 กลุ่ม ประกอบด้วย การผลิตพืช การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การจัดการศัตรูพืช ฟาร์มชุมชน การผลิตอาหาร/แปรรูปการผลิต ปศุสัตว์ขนาดเล็ก ประมง และด้านอื่นๆ เช่น ปรับปรุงบำรุงดิน เป็นต้น และต้องจ้างแรงงาน 50%ในพื้นที่

ต่อจากนั้นวันที่ 5 กรกฎาคม สำนักงานเกษตรอำเภอ จะจัดเวทีชุมชนและมีมติให้ 3 ประเด็น คือ 1.คัดเลือกและรับรองคณะการระดับชุมชน 2.มอบหมายผู้มีอำนาจเบิกจ่ายงบประมาณ และ 3.เห็นชอบโครงการและกิจกรรมชุมชน โดยวันที่ 6 กรกฎาคม คณะกรรมการระดับชุมชน จะร่วมกับชุมชนจัดทำรายละเอียดโครงการ ส่งเสริมคณะกรรมการระดับอำเภอ ดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธกส.)

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ก.เกษตรชงครม.ขอ งบกว่า2.2หมื่นล. เดินหน้าโครงการ9101ตามรอยพ่อ". (03-07-2560). มติชน.: สืบค้นเมื่อ 04-07-2560, เข้าถึงำด้จาก : https://www.matichon.co.th/news/595426