เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ ชี้แจงข้อเรียกร้องให้ยกเลิกการนำเข้า ข้าวสาลี

03 กรกฏาคม 2560
3,937
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากการที่มีกระแสข่าว เรื่องการให้กระทรวงพาณิชย์ระงับการนำเข้าข้าวสาลีนั้น ขอชี้แจงว่าไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากการระงับการนำเข้าข้าวสาลีจะผิดข้อผูกพันที่ไทยทำไว้กับองค์การการค้าโลก (WTO) ที่กำหนดให้สมาชิกต้องเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามที่ได้ผูกพัน เว้นแต่เหตุผลด้านความปลอดภัยของชีวิต มนุษย์ พืช และสัตว์ที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ และปริมาณผลผลิตข้าวโพดในประเทศ 4.57 ล้านตัน ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ (ประมาณ 8 ล้านตัน) จำเป็นต้องมีการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์อื่นมาทดแทน เช่น ข้าวสาลี DDGS ซึ่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560) ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อ (ที่ความชื้น14.5%) อยู่ที่ 8.15-8.65 บาท/กก. โดยผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2559/60 ออกสู่ตลาดหมดแล้ว ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลผลิต 2560/61 และผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดประมาณปลายเดือนกรกฎาคม จึงเชื่อว่าเกษตรกรไม่น่าจะประสบปัญหา
ทั้งนี้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เป็นหลัก อาทิ ไก่เนื้อ (57%) ไก่ไข่ (22%) สุกร (16%) และอื่นๆ (5%) โดยในปี 2559 มีไก่เนื้อแปรรูปสำหรับส่งออกถึง 6.9 แสนตัน มูลค่า 8.9 หมื่นล้านบาท หากไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์จะซื้อข้าวโพดลดลงอย่างมาก เป็นผลกระทบกลับมาถึงเกษตรกร

กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการการนำเข้าข้าวสาลี เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยกำหนดอัตราส่วนการนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน ต่อการรับซื้อข้าวโพดในประเทศ 3 ส่วน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2560 ส่งผลให้ในปี 2560 (มกราคม ? พฤษภาคม 2560) มีการนำเข้าข้าวสาลี เพียง 0.58 ล้านตัน เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการนำเข้า 1.51 ล้านตัน ลดลงถึง 0.93 ล้านตัน


สำหรับปัญหาที่สำคัญที่ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำในฤดูการผลิตที่ผ่านมา คือ ผลผลิตกระจุกตัว โดยจะออกมากในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน ประมาณ 2.95 ล้านตัน หรือประมาณร้อยละ 73 ของผลผลิตทั้งประเทศ และเกษตรกรเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ประมาณ 3.67 ล้านไร่ หรือ 52% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด ซึ่งผลผลิตที่ได้มีคุณภาพต่ำ รวมทั้งเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้นำเข้าปศุสัตว์ของไทยอาจใช้เป็นข้ออ้างในการกีดกันการนำเข้าได้ (เหมือนกรณี IUU) ผู้ส่งออกจึงไม่รับซื้อ

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดแผนการแก้ไขปัญหาผลผลิตกระจุกตัวและการเพาะปลูกในพื้นที่ป่าโดยลด/เลิกการเพาะปลูกในพื้นที่บุกรุกป่า และปรับสัดส่วนการผลิต ต้นฝน : ปลายฝน : แล้ง จาก 72 : 23 : 5 เป็น 30 : 20 : 50 โดยขยายพื้นที่ปลูกในฤดูแล้งทดแทนนาปรังส่วนหนึ่งด้วย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์ ชี้แจงข้อเรียกร้องให้ยกเลิกการนำเข้า ข้าวสาลี". (01-07-2560). ประชาชาติ.:
สืบค้นเมื่อ 02-07-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1498876623