เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประชุมพาณิชย์จังหวัด ติวเข้มมาตรการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

29 มิถุนายน 2560
3,353
กระทรวงพาณิชย์ ประชุมพาณิชย์จังหวัด ติวเข้มมาตรการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ทั้งข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้เกษตรกร...
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ในวันที่ 28 มิ.ย.60 กระทรวงพาณิชย์ได้เชิญประชุมพาณิชย์จังหวัดที่ประจำอยู่ทั่วประเทศ เพื่อรับทราบนโยบายและมาตรการในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกร ทั้งสินค้าข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ เพราะพาณิชย์จังหวัดเป็นคนในพื้นที่ ที่ต้องเป็นกำลังหลักของกระทรวงพาณิชย์ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

"จะชี้แจงให้พาณิชย์จังหวัดรับทราบ และนำนโยบายไปปฏิบัติ ทั้งนโยบายเร่งด่วน และการเตรียมการรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่จะออกสู่ตลาด รวมถึงรับทราบนโยบายและมาตรการในการสนับสนุนส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรของกระทรวงพาณิชย์ ที่พาณิชย์จังหวัดต้องนำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะแนวทางการบริหารจัดการตลาดข้าวปี 60/61 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าข้าว การบริหารจัดการด้านการตลาด เป็นต้น".


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ประชุมพาณิชย์จังหวัด ติวเข้มมาตรการบริหารจัดการสินค้าเกษตร". (27-06-2560). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 29-06-2560,
เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/985857