เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สศก.เผยข้าวโพด-ปาล์ม-ข้าว ล้นตลาด ฉุดดัชนีราคาสินค้าเกษตรลง 2.84%

28 มิถุนายน 2560
3,654
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ เดือนพฤษภาคม ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น 6.86 ในขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลง ร้อยละ 2.84 เมื่อเทียบกับพฤษภาคมปีก่อน ด้านดัชนีรายได้ของเกษตรกร เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.83 คาด มิถุนายน ดัชนีราคาและผลผลิตจะเพิ่มขึ้น ดึงรายได้ของเกษตรกรขยายตัวไปด้วยเช่นกัน
นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนพฤษภาคม 2560 พบว่าลดลงร้อยละ 2.84 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (พฤษภาคม 2559)

โดยสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาลดลงเนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาลดลงเนื่องจากปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 2 ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น สับปะรดโรงงาน ราคาลดลงเนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นตามช่วงฤดูกาล สุกร ราคาลดลงเนื่องจากปริมาณเนื้อสุกรเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่การบริโภคไม่ขยายตัว สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณยางเข้าสู่ตลาดน้อย จากภาวะฝนตกชุกในพื้นที่ปลูกยาง และมีการหารือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการออกมาตรการร่วมกันเพื่อผลักดันราคายางให้สูงขึ้น มังคุด ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากตลาดยังมีความต้องการต่อเนื่อง และ ไก่เนื้อ ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากโรงเรียนเปิดภาคเรียน ความต้องการบริโภคไก่เนื้ออยู่ในสภาวะปกติ สำหรับในเดือนมิถุนายน 2560 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา มังคุด และไก่เนื้อ

ด้านดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนพฤษภาคม 2560 พบว่า เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.86 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (พฤษภาคม 2559) สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่ มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน และกุ้งขาวแวนนาไม สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ยางพารา สำหรับเดือนมิถุนายน 2560 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรคาด ว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดื อนมิถุนายน 2559 โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้ น ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เงาะโรงเรียน และมังคุด

ทั้งนี้ ในส่วนของภาพรวมดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนพฤษภาคม 2560 เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2559 ร้อยละ 3.83 จากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่ มขึ้น ร้อยละ 6.86 ส่วนเดือนมิถุนายน 2560 คาดว่ารายได้ของเกษตรกรปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 จากทิศทางดัชนีราคาและดัชนี ผลผลิตที่ยังคงขยายตัว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สศก.เผยข้าวโพด-ปาล์ม-ข้าว ล้นตลาด ฉุดดัชนีราคาสินค้าเกษตรลง 2.84%". (27-06-2560). ประชาชาติธุรกิจ.:
สืบค้นเมื่อ 28-06-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1498496267