เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ราคายางพาราเริ่มขยับ

05 มิถุนายน 2560
3,662
สถานการณ์ตลาดและราคายางพาราในปัจจุบัน จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น แต่ค่อนข้างผันผวน โดยเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงแคบๆ ราคายางแผ่นดิบเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 67-71 บาท และยางแผ่นรมควันชั้น 3 กิโลกรัมละ 70-75 บาท
สถานการณ์ตลาดและราคายางพาราในปัจจุบัน จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น แต่ค่อนข้างผันผวน โดยเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงแคบๆ ราคายางแผ่นดิบเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 67-71 บาท และยางแผ่นรมควันชั้น 3 กิโลกรัมละ 70-75 บาท

และจากการประชุมคณะกรรมการ บริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (IRCo) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่ที่สุดของโลก 3 ประเทศคือ ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยมีผลผลิตรวมกันประมาณร้อยละ 70 ของยางธรรมชาติทั้งหมดในโลกในครั้งล่าสุด ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯนั้น ได้มีข้อสรุปว่า แนวโน้มทางด้านราคาของยางพาราในปัจจุบันนั้นไม่สะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริง

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ IRCo กล่าวว่า เมื่อพิจารณาปัจจัยพื้นฐานในเชิงบวก ณ ปัจจุบัน น่าจะทำให้ราคามีการปรับตัวสูงขึ้น แตะที่ 80 บาทต่อกิโลกรัมได้ แต่จะมีการแกว่งตัว ไม่สอดคล้องกับปริมาณของยางและความต้องการของตลาด เพราะการเก็งกำไรจากการสร้างกระแสให้ราคาขึ้นลงในเชิงข่าว โดยไม่สนใจปัจจัยพื้นฐานน่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ราคายางแกว่งตัวในขณะนี้ เพราะหากมองถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเลขที่สำคัญๆ ต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ ทั้งราคาน้ำมัน ดัชนีในเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์ และยางสังเคราะห์ มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก แต่ในตลาดยางกลับพบว่ามีการเก็งกำไรสูงถึงร้อยละ 16.6

และเมื่อตลาดที่มีการเก็งกำไรค่อนข้างสูง ก็สะท้อนให้เห็นถึงระดับราคาที่ไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรผู้ปลูกและผู้ประกอบการ ดังนั้นจึงมีความพยายามจะผลักดันการซื้อขายของยางไปสู่ตลาดการซื้อขายแบบส่งมอบ แทนที่จะเป็นการส่งไปสู่ตลาดเก็งกำไร เป็นทางเลือกให้กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อลดความเสี่ยงจากการเก็งกำไร ซึ่งในปัจจุบันตลาดยางพาราระดับภูมิภาค (RRM) มีความพร้อมแล้ว เพียงแต่พยายามผลักดันให้มีความเข้มแข็งขึ้นให้มากที่สุด ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ปัญหาการเก็งกำไรได้ในระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตามเพื่อให้สามารถสร้างความเข้มแข็งมากขึ้น และเพื่อกำกับควบคุมให้ราคายางมีความเสถียรภาพให้มากขึ้น อาจมีการประกาศใช้แนวทางเรื่องของ ?การควบคุมปริมาณการส่งออก? เป็นครั้งที่ 5 ออกมาใช้ แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับการเห็นชอบจากรัฐบาลของทั้ง 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ก่อน ซึ่งการใช้การควบคุมปริมาณการส่งออกใช้มาแล้วในปีที่ผ่านมา และได้ผลในส่วนของราคาค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นแนวทางที่จะนำกลับมาใช้ควบคุมเพื่อให้ราคายางไม่แกว่งตัวมากเกินไปได้

ในส่วนของประเทศไทยคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ยังได้ขยายเวลาโครงการเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ซึ่งประกอบด้วย 4 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราภายใต้แนวทางยางพาราทั้งระบบ วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท ซึ่งโครงการได้สิ้นสุดไปแล้ว เมื่อวันที่ 31 มี.ค. ที่ผ่านมา แต่มีการขยายระยะเวลาเพื่อให้สถาบันเกษตรกรบางส่วนได้คืนเงินให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้ครบทั้งหมด 2.โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารารวม 850,000 ครัวเรือน ยังเหลือเกษตรกรอีก 11,000 ครัวเรือนอยู่ในขั้นตอนดำเนินการ จึงขยายโครงการนี้ออกไปอีก 90 วัน

3.โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ได้ขยายออกไปสิ้นสุดเดือน พ.ค. 2563 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นได้ด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับการทำบัญชีและตรวจบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และ 4. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท ขยายระยะเวลาไปเป็น พ.ค. 2560 - เม.ย. 2562 โครงการนี้จะขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีสภาพคล่องในการจัดซื้อยางดิบเพื่อใช้ในการผลิตในภาคอุตสาหกรรม โดยรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 3

ทั้งปัจจัยพื้นฐาน และมาตรการของภาครัฐ ที่นำมาใช้ ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศทำให้กรีดยางได้น้อยลง น่าจะส่งผลต่อราคายางที่สูงขึ้น ซึ่งขณะนี้ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ก็ปรับตัวขึ้นที่ประมาณ 72 บาทต่อกิโลกรัม มากกว่าต้นทุนการผลิตยางของเกษตรกรที่อยู่ประมาณ 50-55 บาทต่อกิโลกรัม
แต่จะขึ้นถึง 80 บาทต่อกิโลกรัมหรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไป

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ราคายางพาราเริ่มขยับ". (05-06-2560). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 05-05-2560, เข้าถึงได้จาก :