เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ธ.ก.ส.ออกสินเชื่อใหม่หนุนสร้างทายาทเกษตร-เล็งออกสลากออมทรัพย์ขายอีก 3 ชุด

16 พฤษภาคม 2560
5,872
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในปีนี้ ธ.ก.ส.จะดำเนินการมุ่งสร้างความมั่นคงให้กับภาคเกษตรด้วยการสร้างทายาทเกษตรกร
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในปีนี้ ธ.ก.ส.จะดำเนินการมุ่งสร้างความมั่นคงให้กับภาคเกษตรด้วยการสร้างทายาทเกษตรกร สนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่สนใจอาชีพเกษตร ไม่ว่าจะเป็นทายาท หรือนักศึกษาที่จบใหม่ หรือผู้ผ่านการอบรมจากหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ด้านการเกษตร อาทิ โครงการทายาทเกษตรกรมืออาชีพ ของมูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค (มจส.) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Young Smart Farmer) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย เครือข่ายทายาทเกษตรกรมืออาชีพ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจของสถาบันการศึกษาที่มีความสนใจเข้าสู่อาชีพภาคการเกษตร โดยเน้นการทำการเกษตรรูปแบบใหม่ที่ปรับเปลี่ยนการผลิตรูปแบบเดิมไปสู่ความยั่งยืน มีการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมในกระบวนการผลิต การผลิตอาหารปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย ธ.ก.ส.จะสนับสนุนสินเชื่อให้กับกลุ่มเป้าหมายข้างต้น รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี หรือร้อยละ 0.59 ต่อเดือน ซึ่งสามารถกู้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการลงทุนตั้งเป้าหมาย "จ่ายเงินสินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่" 5,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี สามารถติดต่อขอรับสินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 นี้เป็นต้นไป จนสิ้นสุดจ่ายเงินกู้วันที่ 31 มีนาคม 2563

นายอภิรมย์กล่าวว่า นอกจากนี้ ธ.ก.ส.จะออกสลากออมทรัพย์ทวีสิน 3 ชุด ได้แก่ "เกษตรกรมั่นคง เกษตรกรมั่งคั่ง และเกษตรกรยั่งยืน" โดยสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดแรก เกษตรกรมั่นคงจะเริ่มจำหน่ายในเดือนกรกฎาคม 2560 นี้ ส่วนสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรกรมั่งคั่งและชุดเกษตรกรยั่งยืนจะทยอยจำหน่ายในลำดับต่อไป

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ธ.ก.ส.ออกสินเชื่อใหม่หนุนสร้างทายาทเกษตร-เล็งออกสลากออมทรัพย์ขายอีก 3 ชุด". (13-05-2560). มติชน.:
สืบค้นเมื่อ 16-05-2560, เข้าถึงได้จาก : https://www.matichon.co.th/news/557929