เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์เตรียมรับมือผลผลิตสินค้าเกษตร

26 เมษายน 2560
2,288
รับห่วงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทั้งปริมาณและราคา เร่งหามาตรการรองรับ ดันราคาให้สูงขึ้น ส่วนสินค้าเกษตรตัวอื่นๆ ยังราคาดี
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรใกล้ชิด โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งผลผลิตมีปีละ 4.61 ล้านตัน ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงจำเป็นต้องนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์อื่นมาทดแทน เช่น ข้าวสาลี กากข้าวโพดจากการผลิตเอทานอล เพื่อให้อุตสาหกรรมปศุสัตว์มีวัตถุดิบเพียงพอ ในราคาต้นทุนที่แข่งขันกับตลาดโลกได้ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรจำหน่ายอยู่ในเกณฑ์ดี โดยข้าวโพดชนิดเมล็ด ความชื้น 14.5% โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อกิโลกรัม ( กก.) ละ 7.90-8.00 บาท ส่วนผู้ค้าท้องถิ่นรับซื้อ กก.ละ 6.50-6.70 บาท มีเพียงบางพื้นที่เท่านั้น ที่เพาะปลูกในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์และผลผลิตคุณภาพต่ำ จะจำหน่ายได้ในราคาลดลง ซึ่งกรมฯ จะจัดตลาดนัดเชื่อมโยง ให้ผู้ส่งออก และผู้รวบรวมรับซื้อข้าวโพด จากเกษตรกรในราคาที่เหมาะสมต่อไป

สำหรับสินค้าเกษตรอื่น ๆ ที่สำคัญ ส่วนใหญ่มีราคาสูงขึ้น เช่น กระเทียม หอมแดง พริก ปี 60 ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี และสูงกว่าราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านมา 3-89% เช่น ราคาหอมแดงหัวกลางมัดจุกแห้ง 7-15 วัน เกษตรกรขายได้เฉลี่ย กก.ละ 24.50 บาท สูงกว่าปี 59 ที่ กก.ละ 20.41 บาท ราคากระเทียมสดคละ ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยรายเดือน กก.ละ 26.75 บาท สูงกว่าปี 59 ที่ กก.ละ 16.37 บาท ปัจจุบันอยู่ในช่วงปลายฤดู ยกเว้นถั่วเขียวที่มีราคาต่ำกว่า 3 ปีที่ผ่านมาเพียงเล็กน้อย เนื่องจากเกษตรกรปลูกทดแทนข้าวนาปรังจำนวนมาก แต่ผลผลิตยังไม่ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด

อย่างไรก็ตาม กรมฯ ได้เตรียมมาตรการรองรับหากเกิดปัญหา โดยจะเชื่อมโยงไปยังโรงงานแปรรูป เป็นหอมแดงเจียว กระเทียมเจียว พริกป่น เครื่องแกง วุ้นเส้นถั่วเขียว และส่งเสริมให้เกษตรกรแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น พริกแห้ง จัดหาตลาดให้เกษตรกร นำสินค้ามาจำหน่าย เช่น ตลาดในความส่งเสริมของกรมฯ พร้อมประสานหน่วยงาน เช่น กรมศุลกากรให้ควบคุมดูแลการนำเข้าอย่างเข้มงวด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตให้เข้าไปช่วยดูแลให้ความรู้เกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพต่อไป

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์เตรียมรับมือผลผลิตสินค้าเกษตร". (25-04-2560). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 26-04-2560,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th/economic/570241