เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กยท. จัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัย พัฒนาการผลิต-แปรรูปยางพารา

20 เมษายน 2560
2,719
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.ได้จัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ปีงบประมาณ 2561
ให้ผู้ที่สนใจสามารถเสนองานวิจัยที่มีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของ กยท. ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างรายได้จากการบริการและดำเนินการ ซึ่งจะเป็นการวิจัยเรื่องของการหารายได้จากการประกอบธุรกิจจากทรัพย์สินเดิมที่มีอยู่ การสร้างรายได้จากโอกาสในธุรกิจใหม่ ลดค่าใช้จ่ายและปรับโครงสร้างหนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 2การพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งกลยุทธ์ที่ใช้จะต้องสร้างกลไกเรื่องการรักษาเสถียรภาพราคายาง สามารถสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ พร้อมทั้งยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแวดวงยางพาราทั้งหมดยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคตเป็นการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย การถ่ายทอดงานวิจัยยาง รวมไปถึงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 4 การหลอมรวมองค์ให้เป็นหนึ่ง เพื่อการบริหารมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร และการหลอมรวมเพื่อการเป็นหนึ่ง

ดร.ธีธัชกล่าวต่อว่า กยท. หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นงานวิจัยที่จะเกิดขึ้นเพื่อมุ่งเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยาง และผู้ที่สนใจในเรื่องยางพารา ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การผลิต การแปรรูปอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจเพื่อเป็นการยกระดับราคายางให้มีเสถียรภาพ รวมไปถึงการวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กรเพื่อความเป็นหนึ่งเดียว

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบขอบเขต คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณา ข้อเสนองานวิจัย ได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.raot.co.th และนำเสนอข้อเสนองานวิจัยมาที่กองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยางการยางแห่งประเทศไทย อีเมล์ : researchraot@gmail.com ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ก่อนเวลา 16.30 น.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กยท. จัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัย พัฒนาการผลิต-แปรรูปยางพารา". (20-04-04-2560). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 20-04-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/266128