เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กยท. เดินหน้าแผนจัดการไม้ยาง สร้างมาตรฐานซื้อขายเป็นธรรม

19 เมษายน 2560
3,029
นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการไม้ยางพารา ภายใต้ความร่วมมือ 3 ฝ่าย ได้แก่ กยท. ผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพารา และเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อให้เกษตรกรขายไม้ยางพาราได้ในราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม เพราะที่ผ่านมาเกษตรกรชาวสวนยางที่ต้องโค่นยาง เพื่อดำเนินการปลูกแทนใหม่จะประสบกับปัญหาการขายไม้ยางเป็นอย่างมาก ทั้งการถูกผูกขาดจากผู้ประกอบการเพียงไม่กี่ราย การถูกกดราคา การรับซื้อแต่ไม่หมดทุกส่วน เช่น ราก ทำให้เกษตรกรต้องจ้างทำลาย การไม่รับผิดชอบในการดำเนินการตามสัญญา หรือแม้กระทั่งการยกเลิกสัญญาโดยไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ เป็นต้น ซึ่งไม้ยางพาราเป็นไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการนำไปแปรรูป และส่งออก สามารถเพิ่มรายได้ให้กับชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบกิจการโรงไม้ต่างๆ ได้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานี้ กยท. จึงได้หารือร่วมกับภาคเอกชนเพื่อสร้างมาตรฐานในการซื้อขายไม้ยาง มีราคากลางที่ยอมรับกันได้ทุกฝ่าย จะสร้างความเป็นธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
นายธีรวัฒน์กล่าวเพิ่มเติมว่า กยท.มีเป้าหมายในการโค่นยางปีละ 400,000 ไร่โดยเฉพาะในพื้นที่นำร่อง 5 จังหวัดที่อยู่ในความดูแลของ กยท. ภาคใต้ตอนล่างครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งในปี 2560 มีเป้าหมายการโค่นยางประมาณ 102,800 ไร่ ฉะนั้น หากสามารถร่วมกันบริหารจัดการไม้ยางพาราได้ จะช่วยสร้างมูลค่าให้ทั้งเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการธุรกิจไม้ยางพารา โดยในระยะต่อไป คาดว่าจะมีการทำข้อตกลงร่วมกับสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย เพื่อเชิญชวนสมาชิกซึ่งเป็นผู้ประกอบการของสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยเข้าร่วมโครงการมากขึ้น ร่วมกันพัฒนาตลาดไม้ยางพาราทั้งระบบและยกระดับราคาไม้ยางให้สูงขึ้น สร้างความยุติธรรมและพึงพอใจแก่ทุกฝ่าย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กยท. เดินหน้าแผนจัดการไม้ยาง สร้างมาตรฐานซื้อขายเป็นธรรม". (19-04-2560). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 19-04-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/265957