เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรฯเน้นมาตรการมีส่วนร่วมของชุมชนกำจัดหนอนหัวดำ

18 เมษายน 2560
2,368
เกษตรฯ วางมาตรการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นกำจัดหนอนหัวดำตรวจเข้ม เผาทำลายมะพร้าวลักลอบนำเข้า ป้องกันระบาดซ้ำ
17 เม.ย.60 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ เปิดเผยว่า จากที่ ครม.มีมติเห็นชอบโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน โดยล่าสุดกระทรวงเกษตรฯ ได้เร่งดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ อย่างเร่งด่วน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้แก่ รัฐ ท้องถิ่น และชุมชน มีกลยุทธ์การดำเนินงานที่กำหนดไว้ ทั้งในระดับจังหวัด โดยขอความร่วมมือทุกภาคส่วนและแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีคณะทำงานประกอบด้วย หน่วยงานที่เป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง มีท้องถิ่นจังหวัดประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.) ตัวแทนเกษตรกร ตัวแทน ศพก.และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับมะพร้าวหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่จังหวัดเห็นสมควร มีเกษตรจังหวัดเป็นเลขานุการและระดับชุมชน ใช้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและอาสาสมัครเกษตร (อกม.) เป็นกลไกขับเคลื่อน

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด มีหน้าที่หลัก คือ 1) วางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 2) บริหารจัดการโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จ เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว มีความถูกต้องโปร่งใส รวมทั้งรับฟังและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานต่างๆ 3) ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับมาตรการโครงการ 4) กำหนดมาตรการทางการปกครอง แก้ไขปัญหาในพื้นที่ และ 5) สนับสนุนการใช้มาตรการทางกฎหมายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด

สำหรับคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช สำรวจพื้นที่ระบาด และร่วมกันผลิตแตนเบียนบราคอนนำไปปล่อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยเฉลี่ยแต่ละศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจะรับผิดชอบพื้นที่ระบาด 800 ? 1,000 ไร่ และนำแตนเบียนไปปล่อยทุก 15 วัน เป็นเวลา 8 เดือน รวมจำนวน 16 ครั้ง หลังจากฉีดสารเคมีข้าลำต้น และพ่นทางใบผ่านไปแล้ว 15 วัน และขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.) ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นด้วย อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวในที่สุด

ด้าน นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่าที่ผ่านมาด่านตรวจพืชท่าเรือสงขลา กรมวิชาการเกษตร ได้รับการประสานงานจากด่านศุลกากรสงขลา เพื่อรับมอบของกลาง มะพร้าวลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศโดยไม่ผ่านการตรวจจากศุลกากรจำนวน 13,000 ลูก คิดเป็นมูลค่า 3,900,000 บาท เนื่องจากมะพร้าวเป็นสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2551 ซึ่งการนำเข้าจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขประกาศกรมวิชาการเกษตร สำหรับการตรวจการนำเข้ามะพร้าวเมื่อถูกขนส่งมาถึงด่านนำเข้าในประเทศไทย ลำดับแรกเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบมากับสินค้า หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะสุ่มตัวอย่างมะพร้าวว่ามีศัตรูพืชหรือไม่ หากตรวจพบศัตรูพืชมีชีวิตจะส่งตัวอย่างศัตรูพืชไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อจำแนกชนิดและต้องกักมะพร้าวไว้จนกว่าจะทราบผลจากห้องปฏิบัติการ แต่หากตรวจพบศัตรูพืชที่เป็นศัตรูพืชกักกันของไทยจะส่งสินค้ากลับ ทำลาย หรือกำจัดศัตรูพืชบนมะพร้าวโดยผู้นำเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำลายดังกล่าว และกรมวิชาการเกษตรจะแจ้งให้ประเทศผู้ส่งออกทราบถึงการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วย หากยังพบไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขอาจระงับการนำเข้ามะพร้าวของประทศนั้นๆ ได้

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เกษตรฯเน้นมาตรการมีส่วนร่วมของชุมชนกำจัดหนอนหัวดำ". (17-04-2560). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 17-04-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/265709